Několik postřehů k „Neuvěřitelným IHB“

13.01.2012 14:50

Lovecká sezóna se blíží k závěru, začínáme tedy již hodnotit tu právě končící. K psaní tohoto článku mě vybudil zájem členů našeho klubu , ale samotného aktéra této události Petra Hennricha. Několikrát jsem byl tázán zda revizní komise našeho klubu bude řešit průběh IHB, které popisuje Petr H. na našich stránkách. S poukazem na naše stanovy musím konstatovat, že takovou pravomocí revizní komise klubu barvářů nedisponuje a tudíž se podnětem nemůže zabývat. To je ta oficiální část pohledu na celou záležitost.

Můj osobní názor  k této záležitosti si dovolím popsat asi následovně. Rozhodčí z výkonu jsou jmenováni na základě Řádu pro zkoušky  jmenování rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů. Rozhodčího jmenuje na návrh Kynologické komise ČMMJ Myslivecká rada ČMMJ. Rozhodčí je pod ochranou ČMMJ. Na druhou stranu pokud rozhodčí poruší ustanovení zkušebního řádu, navrhne KK Myslivecké radě jeho odvolání. Tolik stručné citace z výše uvedeného řádu a ze Zkušebního řádu. Jak vidno, rozhodčí má při zkouškách a při IHB zvláště velkou odpovědnost. Pravdou je, že zvláště rozhodčí se znají blíže, neboť se setkávají na různých zkouškách, výcvikových dnech a jiných akcích pořádaných klubem, nebo jednotlivými oblastmi. Najít proto „nepodjatého“ rozhodčího je tudíž nemožné. To je právě ta zvláště velká odpovědnost při IHB, kdy musíme dát stranou všechny naše přátelské vazby a posuzovat zcela nestraně. Je to také záležitost etiky a cti každého jednotlivce a je zcela nepřípustné a nepřijatelné, aby si rozhodčí posoudil svého psa sám. To snad je mimo normální chápání.

Co mě vede k tomu, že výše uvedené IHB, jak je popisuje kolega Petr H. vzbuzují nejen u mě určité pochybnosti.

  1. V článku uvedeném ve foru „Štěstí a neuvěřitelná práce – IHB- Agnes z Cínoveckého vrchu, se Petr H. ani v jednom případě nezmínil o osobě rozhodčího. Přitom ZŘ pro IHB v odst. 2 a 3 přímo ukládá rozhodčímu udělit vůdci pokyn k vypuštění psa na štvaní a vydat pokyn k dostřelení stavěné zvěře. Naopak autor článku si tyto pravomoci přisvojil o  těchto věcech rozhodl sám.
  2. Na fotodokumentaci pořízení při dosledu, není ani v jednom případě žádný další účastník dosledu.

V žádném případě nezpochybňuji práci, kterou při dosledu předvedla Agnes se svým vůdcem, který je znám jako velmi dobrý cvičitel barvářů. Je ale nedůstojné, tvrdit, že údajný rozhodčí posuzoval práci psa skrytě, aby o něm nikdo nevěděl. To odporuje ZŘ i dobrým mravům. Takové pohádce snad nemůže nikdo věřit.

Otázkou je jaké z této záležitosti vyvodit závěry. Jedna možnost je, že budeme postupovat v duchu platných stanov a řádů. Druhou možnost má podle mého soudu v rukách sám Petr H. Při množství zvěře, jak sám deklaruje,  kterou se svoji Agnes dohledává, by bylo nejvhodnější, aby IHB absolvoval ještě jednou, tak jak předepisují zkušební řády a mimo všechny pochybnosti, a pořídil fotodokumentaci, včetně přítomných osob.

Ještě jeden problém mám na mysli v souvislosti se zkouškou IHB. V drtivé většině případů se provádějí IHB na postřelené zvěři v horských nebo kopcovitých terénech, více, ale mnohem častěji méně přehledných terénech. To klade značné fyzické  nároky nejen na samotné vůdce, ale též na rozhodčí. Z vlastní zkušenosti mohu řící, že pouze každý druhý pokus o vykonání zkoušky IHB je úspěšný. V loňském  roce jsem posuzoval IHB v oblasti Vranovské přehrady a sotva jsem se v některých případech stačil držet vůdce. Dosled trval více než 3 hod. Vzhledem ke svému věku 56 roků se cítím být fyzicky přiměřeně zdatný. Každoročně  je v našem zpravodaji zveřejněn přehled vykonaných zkoušek IHB a  je zde  uvedeno i jméno rozhodčího, který zkoušku posuzoval. Z uveřejněných přehledů za poslední 3 roky (tj. 2008-2010) lze vyčíst, že rozhodčí, který na PZB posuzuje vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu pouze „vodění psa a chování u kusu“ posoudil 10 x IHB a další rozhodčí 3 IHB. I v tomto případě vzbuzují takto vykonané a posouzené IHB určité podezření zda vše bylo tak jak má být podle ZŘ. . Na druhou stranu je mi jasné, že ne vždy je potřebný rozhodčí k dispozici. Každý máme své povolání a mnohdy pracovní povinnosti nám neumožňují vyhovět každému požadavku na posouzení a ohodnocení IHB.

Na závěr mi dovolte, abych všem členům klubu popřál v novém roce pevné zdraví a aby nám naši barváři dělali jen samou radost.

 

Horrido.

 

                                               Ing. Karel Plch