Stanovisko výboru ČMKCHB k provádění individuální zkoušky barváře (IHB)

27.01.2013 20:36

Dne 18.1.2013 proběhlo v Kolesách u Kladrub nad Labem plánované jednání výboru ČMKCHB. Výbor klubu se opětovně zabýval všemi informacemi, okolnostmi a argumenty ve věci okolo individuální zkoušky barváře. Výbor klubu k IHB vydal následující stanovisko:

 

1. Stanovisko výboru ČMKCHB k IHB vykonané na OMS Chomutov, v MS Muflon, dne 28.9.2011, posouzené rozhodčím Vladimírem Kumpou, vůdce Petr Hennrich se zkoušenou fenou BB Agnes od Cínoveckého vrchu:

- výbor klubu již dne 4.2.2012, tedy na nejbližším svém jednání, kdy se o této zkoušce dozvěděl, vzhledem k pochybnostem, které u této IHB vznikly, tuto zkoušku neuznal jako splněnou podmínku pro uchovnění této feny. Rozhodčímu i vůdci feny BB bylo toto rozhodnutí výboru klubu bezprostředně oznámeno a toto rozhodnutí výboru je součástí písemném záznamu 10/2012 schůze výboru ČMKCHB

- členové klubu i výbor klubu dbal průběžně řádného prošetření těchto IHB a materiály byly předány příslušným ODR OMS

- výbor klubu vyzval prostřednictvím aktivistů jednotlivých oblastí, aby nepodávali návrhy na příslušné OMS pro delegování pana Vladimíra Kumpy a Petra Hennricha, kteří jsou rozhodčí z výkonu, na předběžné zkoušky barvářů, IHB a soutěže barvářů. Toto rozhodnutí výboru klubu bude případně pozměněno dle rozhodnutí ODR OMS, nebo DR ČMMJ ve věci.

 

2. Stanovisko výboru klubu k provádění IHB a návrhu KK ČMMJ :

- přihláška k individuální zkoušce barváře bude vždy prokazatelně podána na určeném tiskopise, na příslušný OMS, kde má být IHB vykonána, v termínu před vykonáním této zkoušky (zapsána v knize přijaté pošty, datumové razítko s podpisem apod.)

- před započetím vlastní zkoušky bude vždy vůdce, či rozhodčí informovat příslušný OMS o datu, hodině a místu zahájení zkoušky. Pokud je přítomen pověřený zástupce OMS na místě samém, tato povinnost je plněna prostřednictvím této pověřené osoby

- pokyn k zahájení IHB dává vždy přítomný rozhodčí, který dále řídí průběh zkoušky a na závěr provede její vyhodnocení. Zkoušky se mimo rozhodčího a vůdce zkoušeného barváře dále musí účastnit zástupce honitby a zástupce OMS. Pokud není z OMS nikdo k dispozicí, je vůdce povinen, před započetím zkoušky, zajistit dalšího svědka, buďto z členů klubu, nebo dalšího zástupce honitby. Zkoušky se tedy celkem vždy musí účastnit minimálně čtyři osoby. O zkoušce bude vykonána fotodokumentace

- požadované úhrady nákladů OMS, rozhodčího a svědků je povinen vyrovnat vůdce zkoušeného barváře.

 

V Kolesách 18.1.2013

Schváleno výborem ČMKCHB

Za výbor klubu podepsán Ing. Zdeněk Havlíček, předseda klubu.