Vážení přátelé...

14.07.2016 17:30

Vážení přátelé. Respektujíce nárok členské základny k podání základních informací, dovolte mi ještě pár slovy popsat vývoj kauzy „Němci“ od posledního společného setkání tak, aby nedocházelo k rozličným dezinformacím. 

Rozhodně není pravdou, že by mne eventuální soudní řešení kauzy „Němci“, zda trvá či netrvá jejich členství v našem klubu, některak těšilo a jsem přesvědčený, že to netěší i nikoho z mých kolegů ve výboru. O tom, proč jsme se vydali na tuto cestu, jsme na veškerých úrovních diskutovali, vysvětlovali svá stanoviska a kdo chtěl v rovnocenné diskuzi naslouchat, třeba na členské schůzi, nebo na schůzkách v oblastech, možná pochopil naši filosofii, tím ale nechci říci, že se s ní musel zákonitě ztotožnit. Toho jsem dalek a různorodost názorů v slušně vedené diskuzi vždy naprosto respektuji. Ale konkrétně. Mnoho jste se dozvěděli již na členské schůzi klubu 21.5. Od té doby výbor klubu pověřil plnou mocí JUDr. Filipa Prince, člena našeho klubu, k právnímu zastupování ČMKCHB v této kauze. Kolega F. Princ se již spojil s právním zástupcem protistrany. Dalšími možnými kroky se výbor klubu bude odpovědně zabývat na svém nejbližším zasedání. Žádné prodlení nyní nehrozí, protože v současné době v celé kauze probíhá určovací řízení, zda místně příslušným je Městský nebo Obvodní soud v Praze. 

Tolik aktuálně k této záležitosti. Je také nespornou a neskrývanou pravdou, že v současné době čelí klub i druhé žalobě podanou žalobcem, pan Jiří Průšovic, na Obvodní soud v Praze, v právní věci vydání rozhodnutí o určení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku. Žaloba nám byla doručena, spolu s usnesením soudu, dne 20.6.2016 na adresu spolku v Praze. K mým rukám se dostala dne 23.6.2016 a o této nové právní kauze jsem bez prodlení informoval své kolegy z výboru. Usnesením soudu jsme byli vyzváni, v termínu do 30 dnů, vyjádřit se k věcnému obsahu žaloby, které se nyní velmi odpovědně připravuje. O právní zastoupení v této kauze jsme opět požádali po vzájemné dohodě našeho člena JUDr. Filipa Prince, který toto zmocnění přijal. Je mi zcela zřejmé, že se mnohým z Vás tyto skutečnosti nelíbí. 

Opět podotýkám, že i já jsem poměrně konzervativní člověk a rozhodně k mým libůstkám nepatří vysedávání v soudních lavicích, ale takový je život a určitě nejsme ani prvním, ani posledním spolkem, který se o něco soudí. Věřte, že celý výbor s velmi chladnou hlavou a bez emocí tyto kauzy vnímá, připravuje se na ně a bude je řešit s plnou odpovědností. O dalším vývoji budete, v daných možnostech, průběžně informováni. 

Děkuji!  ZH