Zápis spádové oblasti č. 2 " Jizerské hory a okolí"

14.05.2010 07:14

 

Zápis

ze schůze ČMKCHB - spádová oblast č. 2

konané dne 7. května 2010 od 18.00 hodin na Smědavě

 

Přítomni: viz. prezenční listina

 

Program schůze:

  1. Zahájení, fotografování (18.00 hodin)
  2. Upřesnění kontaktů
  3. Výcvikový den, předběžné zkoušky
  4. Připomínky ke zpravodaji, webovým stránkám, diskuze
  5. Informace k IHB
  6. Závěr (cca 20.30 hodin)

 

Před zahájením schůze proběhlo fotografování zúčastněných.

 

1. Zahájení

Pan Bejček přivítal přítomné členy ČMKCHB na schůzi a předal panu Ing. Beránkovi diplom za splněná IHB. Dále sdělil, že je možné si u něj zakoupit knihu „Horská plemena“ a „Půl století s barvářem“.

 

2. Upřesnění kontaktů

Pan Bejček požádal přítomné o upřesnění kontaktů členů klubu (telefonní čísla, e-maily).

 

3. Výcvikový den, předběžné zkoušky

Pan Bejček řekl, že Předběžné zkoušky barvářů proběhnou dne 23. října 2010 v honitbě „Nové Město pod Smrkem“. Hlavním organizátorem zkoušek bude pan Josef Plíšek.

Pan Bejček řekl, že je potřeba domluvit termín a místo konání výcvikového dne před konáním Předběžných zkoušek barvářů. Po projednání byl určen termín konání výcvikového dne na 28.08.2010 v honitbě „Nové Město pod Smrkem“. Organizátorem výcvikového dne bude pan Josef Plíšek, který také zajistí potřebný kus zvěře. Zájemci se přihlásí u pana Plíška na tel.: 724 523 091

 

 

4. Připomínky ke zpravodaji, webovým stránkám, diskuze

Pan Bejček řekl, že byl připomínkován příspěvek z naší spádové oblasti. Byl prý jednoduchý a bez fotografie. Vyzval přítomné, aby vznesli připomínky ke zpravodaji.

Ing. Vodolan řekl, že do zpravodaje byl Ing. Hubíkovou odeslán článek i s fotografií. Ing. Hubíková řekla, že jí pan Varvařovský potvrdil přijetí článku i fotografie. Ing. Vodolan řekl, že ve zpravodaji a i na webových stránkách klubu nejsou aktuální seznamy chovných psů a fen. U všech nejsou fotografie. Pan Bejček řekl, že někteří chovatelé fotku nepošlou. Ing. Vodolan navrhl, aby v případě, že chovatel nedodá úplnou kartu psa nebo feny, nebyl uveden mezi chovnými a nedostal povolení ke krytí. Bylo by přínosné, kdyby mimo fotky byl naskenován i rodokmen psů a fen. Pan Kvíčala vznesl připomínku k hrazení klubový příspěvků. Řekl, že měl uhrazen příspěvek na více roků a ve zpravodaji bylo uvedeno, že nemá uhrazen příspěvek. Telefonoval, pravděpodobně Mgr. Hubíkové, která mu sdělila, že v uhrazených poplatcích byl nějaký nepořádek, špatně se dohledávalo, kdo poplatek uhradil. Dodal, že když se členské poplatky vybíral pan Novotný, tak bylo všechno v pořádku. Poplatek uhradil ještě jednou. Ve zpravodaji je mnoho členů, kteří nemají členský poplatek uhrazený. Pan Svoboda řekl, že měl obdobný problém jako pan Kvíčala. Ing. Hubíková řekla, že nejprve jdou peníze za členské příspěvky pokladníkovi (Ing. Havlíček) a pak Mgr. Hubíkové. Bylo by dobré, aby to dělal jeden člověk. Někdy je těžké dohledat, kdo příspěvek uhradil. Pan Bejček řekl, že ve zpravodaji z roku 2008 je ještě více členů, kteří nemají zaplacený členský příspěvek. Dodal, že před 30 lety nebyly takové možnosti, jako jsou dnes. Vždy se najde nějaký zádrhel. Je to zájmový klub, nesmí se vše posuzovat moc profesionálně. Dále řekl, že do loňského roku se zpravodaj připravoval na lednové schůzi výboru, na které byl přítomen i pan Kleisner z tiskárny. Od loňského roku se zpravodaj připravuje individuálně a příspěvky jsou z jednotlivých oblastí zasílány zástupcům redakční rady. Je nutné, aby redakční rada dbala na to, aby ve zpravodaji byl každý zaslaný příspěvek, včetně fotografií. Ing. Vodolan sdělil, že schůze výboru bude dne 14.05.2010 od 19 hodin v Kolesech u Kladrub nad Labem. Druhý den, 15.05.2010, proběhne 4. klubová výstava barvářů. Do 12.05.2010 je možné podávat přihlášky na do XVIII. ročníku Celostátní soutěže barvářů, která se bude konat ve dnech 18. – 22.08. 2010 v Brdech. Ing. Vodolan dále řekl, že současné webové stránky jsou nepřehledné a spravuje je administrátor, pan Rýdl, který jediný má možnost na webové stránky vkládat příspěvky a provádět změny. Dodal, že připravil snadnější webové stránky, na které budou mít možnost vkládat připomínky i fotografie individuálně členové výboru. Nová verze webových stránek by měla být projednávána na schůzi výboru 14.05.2010. Pan Bejček navrhl, zda by bylo možné Ing. Vodolanovi e-mailem zasílat příspěvky a fotografie z akcí s tím, že by je umístil na webové stránky klubu.

 

5. Informace k IHB

Pan Bejček řekl, že zájemce o splnění IHB si na OMS, ke kterému patří honitba, vyzvedne odstřelový list, tabulky s razítkem OMS a zjistí si kontakt na rozhodčího. Zkoušky se musí zúčastnit kromě rozhodčího ještě dva svědci. Pan Novotný (rozhodčí) se dotázal, zda by měl někdo z přítomných zájem o plnění IHB. Zájemci si zapsali kontakt na pana Novotného.

 

6. Závěr

Pan Bejček poděkoval přítomným za účast a popřál jim mnoho kynologických a loveckých úspěchů.

 

 

 

 

 

 

Bejček Pavel

Aktivista