23. ročník Celostátní soutěže barvářů „O putovní cenu“ z pohledu rozhodčího

23. ročník Celostátní soutěže barvářů „O putovní cenu“  z pohledu rozhodčího

Je jedno, jak dobré zděděné charakterové vlastnosti barváře by mohly být, nikdy nebude tak dobrým, jak by mohl být, jestliže jeho vlohy nebudou důsledně vedeným výcvikem podporovány a upevňovány od jeho nejútlejšího mládí. U dobrého cvičitele barváře se předpokládá nejen vysoká odborná znalost jakožto vůdce loveckého psa, ale i lovecké vědomosti, které jej od ostatních lovců odlišují. Nemá být pouhým vůdcem svého barváře při dosledech, ale jako nikdo jiný k tomu povolanější, kdožby pěstoval staré myslivecké tradici a udržoval lovecké obyčeje.
Úspěšné vedení specializovaného barváře vyžaduje od jeho vůdce mimořádné znalosti a vlastnosti, ale i na jeho barváře jsou kladeny neobyčejně vysoké požadavky, jak na jeho vlohy, povahu a fyzické schopnosti tak, aby na stopě sledované poraněné zvěře, pobarvené, ale mnohdy i bez barvy, při dosledu mohl zvládnout všechny vyskytnuvši se obtíže a problémy.
Vůdce barváře si musí být vědom, že při většině dosledů bude jemu nastávající práce znesnadněna následkem neodborného chování a jednání střelce. Dosled však považuje za svoji povinnost a v kontaktu s ostatními myslivci, lovci, kteří potřebují podporu a pomoc, musí mít jemný postřeh a často velmi mnoho sebeovládání a taktu. Bývá zpravidla poslední nadějí nešťastného střelce k úspěšnému dosledu poraněné zvěře a získání vytoužené trofeje.
Toto je v krátkosti moje vyjádření k využití barváře v myslivecké praxi. Mnohdy tyto práce vůdce s barvářem s výbornými výsledky jsou známy jen ve velmi úzkém okruhu zúčastněných myslivců.
K tomu, aby se barvář prezentoval na veřejnosti a vůdce předvedl kvality svého svěřence slouží právě celostátní soutěž ČMKCHB, která byla v roce 2019 organizována v honitbě VLS ČR Karlovy Vary při praktickém lovu zvěře, kdy ne vždy je lov zakončen úspěšným výstřelem a zvěř po ráně zhasne v blízkosti místa jejího postřelu.
Pokud mohu hodnotit z pozice účastníka i jako rozhodčího na této soutěži celkový výsledek a dosažené hodnocení i se zpětným pohledem na již dříve proběhlé soutěže klubu, ještě nikdy nebylo dosaženo takového výsledku, aby byly zadány čtyři první ceny z celkového počtu deseti zúčastněných soutěžních dvojic. Předvedené práce plně reprezentovaly kvality výcviku barvářů a jejich schopnosti při dosledu poraněné zvěře, včetně jejich vůdců, čímž vytvořili dokonalou souhru k úspěšnému dosledu a zvládnutí ostatních určených disciplín dle soutěžního řádu. V hlavní disciplíně pro práci a poslání barváře v lovecké praxi, dosled poraněné zvěře, bylo z deseti psů devět úspěšných, jeden práci na stopě ve stáří nad 12 hod nevypracoval – hodnocen známkou 0.
Čtyři barváři, i když uspěli v práci na stopě a zhaslou zvěř dosledovali, nemohli být hodnoceni dle soutěžního řádu pro krátkou vzdálenost vypracované stopy od nástřelu ke zhaslému kusu zvěře. Při tomto způsobu soutěže nelze vždy zajistit stejné podmínky pro všechny zúčastněné barváře a vůdce, takže se může stát, že jsou výsledky, které zcela neodpovídající kvalitě a schopnosti barváře, nemá-li jeho vůdce štěstí na losem přidělenou práci.
Vzhledem k tomu, že jsem byl ve dvojici rozhodčích s kolegou B. Jemelkou st. určen k posouzení přiděleného dosledu, který si vylosoval vůdce Jiří Skácil ml. se svým šesti letým bavorským barvářem CÉZAR z Babinej hory a tato práce určitě stojí za informaci a zveřejnění v plném rozsahu. Jednalo se o postřel divočáka ve skupině několika dalších kusů černé zvěře. Na místě nástřelu byl vůdce barváře seznámen se situací, kdy a jakou ráží bylo stříleno a jaké znaky poranění byly zjištěny střelcem. Vůdce odložil barváře, který v naprostém klidu sledoval jeho činnost. Ohledání nástřelu vůdcem bylo velmi podrobně, důkladně provedeno a vyhodnoceno, nalezené znaky ověřeny a vůdcem byla vyslovena pravděpodobnost místa poranění, což se shodovalo s postřelovým listem. Stáří stopy necelých 12 hod. Rozhodčími byl vydán pokyn ke sledování a vypracování dosledu. Příprava barváře, jeho ustrojení, rozvinutí řemene a navedení na nástřel bylo jako učebnicový příklad. Barvář velice intenzivně a se zájmem začal sledovat únikovou stopu zvěře a ve směsi jiných pachů ukázal barvu, kostní tříšť a pak zalehnutý do plně rozvinutého řemene s nízkým nosem, bez jakéhokoliv zaváhání, pracoval ve svižném tempu. V průběhu celé asi 2 km dráhy několikrát ukázal barvu, což vůdce ihned ověřil a označil papírovou značkou, pro případ nejistoty v dalším sledování. Stopa vedla jak po vrstevnici, tak poté do prudkého svahu, což ve mně vzbudilo dojem, že jdeme špatně, ovšem nálezem pár kapek barvy mně vůdce upozornil, že jeho postup po stopě je jistý a správný. Při dalším sledování stopy barvář náhle odbočil do pravého úhlu z vrstevnice dolů po svahu do velké zarostlé paseky s nepřehlednými houštinami, kde pes zahlásil pohyb zvěře a po rychlém ověření a zjištění barvy byl vypuštěn ke štvaní. Barvář s hlasitým vydáváním sledoval únik zvěře, aby v zápětí svým hlubokým hlasem oznamoval stavění poraněného kusu, které bylo ukončeno dostřelením dosledovaného kusu černé zvěře. Tato práce byla vyhodnocena dle veškerých mysliveckých a barvářských zásad a tradic s vysoce kladným hodnocením a hlasitým oceněním všech přítomných jako vynikající práce barváře a vzorné vedení vůdcem, v této době ještě bez vědomí toho, že toto bude vítězný dosled celé soutěže.
Pro celkovou informaci, v ostatních disciplínách soutěžního řádu předvedla tato dvojice výkony na hodnocení známkami 4 a tyto tak zvané "cirkusácké cviky", které barvář pracující v tvrdé myslivecké praxi, což je i tento případ, není schopen předvést, jak tvrdí mnozí "zkušení vůdci", byly BB Cézarem zvládnuty naprosto bez problému, asi to chce vždy jen důslednost a cviky s barvářem zopakovat před soutěží. Získáním I. ceny, 460 bodů, titulu CACT, Vítěz ČR byla tato dvojice v závěru ohodnocena a tímto předvedeným výkonem velice přesvědčivě reprezentuje plemeno barváře v myslivecké praxi. Vůdce převzal za tento vynikající výkon od vrchního rozhodčího "Putovní cenu", která mu jistě bude připomínat po dva roky tento zasloužený úspěch na Celostátní soutěži ČMKCHB. Bývalo tradičním zvykem, že tuto cenu předával předcházející vítěz CS. Zůstává pro mne otázkou, proč se tak neděje i v současnosti? Dále se mně osobně nelíbí označování této ceny hanlivým názvem "kopyto". Nejsme na koňských akcích. Pokud jsem já byl držitelem této ceny reprezentoval jsem barváře s touto cenou na okresních akcích, při celookresní výstavě trofejí a vždy byla velmi důstojnou trofejí, vrcholem ocenění práce barváře.
Další velmi pěknou práci v I. ceně předvedl pan Wojciech Dulski, vůdce psa BB, AKIM Bialy trop, stáří 4 roky, reprezentant Polska, který byl nasazen jako kontrolní pes na vypracování stopy na divočákovi starší nad 12 hod, víc jak 2 km délky s hodnocením známkou 4. Ostatní disciplíny soutěžního řádu byly taktéž výborně hodnoceny, kromě disciplíny oznamování, kde získal známku 2. Svým výkonem získal druhé místo v celkovém pořadí na naší celostátní soutěži.
 Na třetím místě v I. ceně se umístil vůdce Ondřej Antl se svým 4-letým BB HARRY z Púčikovho dvora. Bezchybně vypracovaná stopa postřeleného divočáka na natláčce v Bedlnu měla stáří do 12 hod, délka dosledu přes 1000 metrů, s ohodnocením známkou 4. Zvěř již byla zhaslá, takže bohužel bez možnosti štvaní a stavění zvěře. Ostatní disciplíny byly zvládnuty výborně. U této soutěžní dvojice je nutné zdůraznit, že barvář v disciplíně oznamování byl vůdcem rozhodčímu nahlášen jako hlásič a tento svůj výkon předvedl velice spolehlivě s hodnocením známkou 3, což obnáší 10 minut nepřerušovaného vytrvalého hlášení. Vůdce po uplynutí 10 minut požádal rozhodčího o ukončení výkonu, protože pes z důvodu stupňující se lovecké náruživosti by mohl poškodit kus položené zvěře a tím si snížit hodnocení. Toto byla výborná ukázka práce hlásiče, velmi aktivní, radostný, uvolněný hlasový projev tohoto barváře. Z hlediska dlouhé historie celostátních soutěží je to třetí barvář s touto kvalifikací, která by měla vždy ctít barváře, v roce 1998 HB ATOS Poustevecká dolina, v roce 2006 BB CIT Morské oko a v roce 2019 právě BB HARRY z Púčikovho dvora.
Na čtvrtém místě v celkovém pořadí z udělených I. cen na soutěži se umístil vůdce Zdeněk Havlíček se 4-letou fenou HB UNESKA Osterwald. Zde je nutno zvýraznit vynikající práci feny na velmi těžké stopě, staří do 12 hod, více jak 1000m délky s ohodnocením známkou 4. V této stopní dráze byla barva a vývrhy z více ulovených kusů zvěře pohybující se v unikající tlupě, včetně pachu lovců, kteří ulovenou zvěř ve stopní dráze ošetřovali, odnášeli na auta a odváželi na výřad. V těchto těžkých podmínkách, které si nedovedl představit ani vůdce, fena pracovala od počátečního navedení na stopu s jistotou a obzvlášť u nalezených vývrhů tato místa přešla s kruhovým ověřením a neomylně třikrát za sebou sledovala původní individuální pach od nástřelu na konec stopy s nalezením již zhaslého kusu siččí zvěře. Značně vyčerpávající a důsledná práce od barváře, dokonalá rozlišovací schopnost čichové paměti, znervózněný vůdce, kterému na klidu nepřidalo nalezení vývrhů, přesto nechal fenu pracovat a dobrým kontaktem podpořil nevšední výkon této hannoverské barvářky.
Nyní přejdu na hodnocení ostatních disciplín, Vzhledem k tomu, že se zajímám o celkovou úroveň a výkony soutěžících na celostátních soutěžích, zúčastnil jsem se v rámci možnosti 4. oddílu Soutěžního řádu způsob oznamování, kde 9 barvářů bylo nahlášeno jako oznamovač, hodnocení známkou 4 byli pouze 3 barváři. Jako hlásič předvedl tuto disciplínu velice přesvědčivě jeden již zmiňovaný barvář. Nedostatky s nulovým hodnocením byly při disciplíně odložení ve dvou případech, chování u položeného kusu zvěře ve třech případech. Převládá tak velmi dobré až výborné hodnocení celkové výkonnosti předvedených barvářů.
Tato Celostátní soutěž, jako nejvyšší akce pro barváře, reprezentovala vrchol pracovní výkonnosti ve všech disciplínách Soutěžního řádu a je jen na vůdcích, jak zodpovědně a důsledně připravovali své barváře po jednotlivých oblastech tohoto řádu.
Jsem plně přesvědčen, že tento ročník celostátní soutěže splnil své poslání a byl více než dobrou reprezentací loveckého psa BARVÁŘ.
                                                                                          
Mojmír Kabát, Prášily 2020

 


Předběžné zkoušky barvářů rok 2019 - statistický přehled výsledků.
    
Vzhledem k tomu, že se zajímám o výkonnost bavářů na předběžných zkouškách a vedu
několikaroční přehled těchto zkoušek, předkládám v hrubé verzi přehled výsledků a hodnocení barvářů v uplynulé sezoně, výcvikovém roce 2019.
Výcvik barváře byl vždycky chloubou a výsadou jen úzkého okruhu vybraných myslivců, života a lovu vysoké zvěře dokonale znalých, záleží na teoretických znalostech a zkušenostech myslivce, vůdce barváře, který musí být dobrým znalcem metodického způsobu výcviku, musí jednat se psy důsledně s citem k povaze, protože nesprávným a hrubým zacházením s těmito citlivými a inteligentními barváři nedosáhne nikdy žádoucího výsledku. Je dále nutností, aby byli chováni a vedeni čistokrevní barváři, proto je naší nejvyšší povinností, aby tato výkonná plemena barvářů byla i nadále zachována. Je nutné odsoudit chovatele a množitele barváře bez průkazu původu.
Podle statistiky bylo pro rok 2019 plánováno u jednotlivých OMS 22 předběžných zkoušek, uskutečnilo se jich však jenom 14.
Celkem na nich bylo hodnoceno 93 barvářů a 1 slovenský kopov.
         
 V  I. ceně bylo hodnoceno  24  barvářů
     II.  cenu získalo               33
     III.  cenu získalo              13
 Neobstálo 21 barvářů, 1 slovenský kopov, 1 BB odvolán pro indispozici vůdce - odvezen RZS.

 Hodnocení známkou 4 dle disciplín získalo:
          

Disciplína Počet   Disciplína Počet
Stopa 36   Vodění řemen 44
Vyhledání 35   Vodění volně 12
Oznamovač 15   Odložení řemen 55
Hlásič 1   Odložení volně 4
Vodič 11   Chuť do práce 44
Chování u kusu 45      

 

Ve statistice chybí u některých OMS tabulky rozhodčích u jedinců, kteří neobstáli na zkouškách a tím není možné zaznamenat, co bylo příčinou jejich neúspěchu (OMS Příbram, OMS Frýdek-Místek, VR - K. Plaňanský a T. Maślanka). Překvapující je pro mne skutečnost, že i při disciplíně vodění na řemeni jsou problémy ve výkonu.

Do dalšího období přeji hodně úspěchů a Barvářům Zdar!
Mojmír Kabát