Schůze spádové oblasti č. 2 - 20.4.2012 - Jizerské hory a okolí

Zápis

ze schůze ČMKCHB – spádová oblast č. 2

konané dne 20.04.2012 od 18.00 hodin, pension Hubert – Hejnice (Ferdinandov)

 

Přítomni, omluveni: viz. prezenční listina

Host za OMS – pí Bouzková

 

1. Zahájení

Pan Bejček přivítal přítomné členy ČMKCHB na schůzi a seznámil s programem schůze.

Program schůze:

  1. Zahájení, fotografování
  2. Evidence psů
  3. Připomínky ke zpravodaji
  4. Členské příspěvky
  5. Výcvikový den a Pb
  6. Klubový pamětní odznak
  7. Diskuse

 

Pan Novotný předal Ing. Halamovi diplom za splněná IHB. Fena Elka ze Závorníku – II. cena (184 b.).

 

2. Upřesnění evidence psů

Pan Bejček požádal přítomné o písemné upřesnění evidence psů do předloženého formuláře a o upřesnění kontaktů členů klubu (telefonní čísla, e-maily).

 

3. Připomínky ke zpravodaji

Ke zpravodaji nebyly ze strany členů vzneseny žádné připomínky. Pan Bejček řekl, že má jednu připomínku. V minulých letech dostávali aktivisté spádových oblastí asi 5 výtisků zpravodaje, které dali např. nově přihlášeným členům a OMS. V letošním roce to tak nebylo.

 

4. Členské příspěvky

Pan Bejček sdělil, že bylo v začátku letošního roku značně velké množství neuhrazených členských poplatků. Připomněl, že roční členský poplatek je stále stejný, ve výši 250 Kč. Částku je možné uradit na účet klubu, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočky Uherské Hradiště, č. ú. 0988146359/0800. Platbu lze poslat převodem z účtu na účet, nebo poštovní složenkou. Členský poplatek na další rok je třeba uhradit vždy nejpozději do 31.12. končícího roku. Při opožděné platbě je třeba znovu zaplatit k členskému poplatku ještě zápisné 100 Kč. Členský poplatek je možné uhradit i na několik let dopředu, přičemž je třeba uvést roky, za které je placeno. Seznam členů s uvedením roku, do kdy má každý člen uhrazen členský příspěvek, je na webových stránkách klubu. Nebyl již v letošním vydání zpravodaje. Ing. Vodolan řekl, že na základě informace ekonoma, o úhradě členského příspěvku, provede aktualizaci na webových stránkách.

 

5. Výcvikový den a příprava Pb

Pan Bejček sdělil, že v letošním roce proběhnou Pb u OMS Liberec a i OMS Česká Lípa. V minulých letech se pořádali zkoušky střídavě, buď u OMS Liberec nebo OMS Česká Lípa.

Pan Bejček řekl, že Předběžné zkoušky barvářů u OMS Liberec proběhnou dne 27. října 2012 v honitbě„Oldřichov v Hájích“/ nájemce pan Josef Krišal /. Hlavním organizátorem zkoušek bude pan Jan Novotný.

Pan Bejček řekl, že je potřeba domluvit termín a místo konání výcvikového dne. Po projednání byl určen termín konání výcvikového dne na 18.08.2012  v honitbě „Oldřichov v Hájích“. Organizátorem výcvikového dne bude pan Jan Novotný. Zájemci se přihlásí u pana Novotného na tel.: 602 964 111

Na výcvikový den i Pb bude sraz vždy u penzionu Hubert na Ferdinandově !

 

6. Klubový pamětní odznak

Pan Bejček řekl, že Ing. Jiří Bebar, který bohužel zemřel, inicioval vytvoření návrhu reprezentativního odznaku klubu s hlavou barváře. Bylo podáno několik návrhů, jak by měl odznak vypadat. Byl vybrán návrh pana Zdeňka Blažka. Bylo vyrobeno 100 ks odznaků. Pan Bejček dále řekl, že aktivisté spádových oblastí byli požádáni, aby do schůze výboru, která se bude konat dne 18.05.2012 (před klubovou výstavou), projednali ve svých spádových oblastech návrhy pro stanovení pravidel udělování odznaku. O udělování odznaku by, na základě stanovených pravidel, rozhodoval výbor. Pan Bejček navrhl pět možných pravidel: 20 let člen klubu, výrazné přispívání k propagaci klubu na veřejnosti, účast a zaštiťování akcí klubu, publikování ve zpravodaji nebo jiných odborných časopisech, předvádět psy. Ing. Vodolan řekl, že by měl být odznak udělován za propagaci a práci pro klub. Každá spádová oblast by měla mít možnost jednou za rok navrhnout ze svých členů kandidáta na ocenění odznakem klubu s tím, že bude odůvodněno, proč byl navržen. Pan Beránek dodal, že rozhodovat podle stanovených pravidel by mohlo být zavádějící jako např. délka členství. To, že je někdo 20 let členem klubu a podle navrhované podmínky by mohl být navržen na ocenění odznakem, ještě neznamená, že byl aktivním členem a měl zásluhy např. na propagaci klubu nebo se účastnil se soutěží, vedl psy apod. Pan Bejček řekl, že výbor chce, aby byly podány nějaké návrhy nějakých pravidel. Pan Blažek řekl, že by měly být navrženy nějaké podmínky a navrhl zkrácení doby členství na 5 let. Pan Poláček souhlasil a řekl, že by měly být navrženy alespoň tři podmínky a dobu členství by upravil na 15 let. Ing. Vodolan řekl, že většina přítomných nechce podmínky. Mít možnost jednou za rok nominovat jednoho člena oblasti. Vždy to bude někdo, kdo si to zaslouží. Objektivně bude posouzeno a zdůvodněno, proč byl navržen. Pan Bejček, p. Blažek a p. Poláček oponovali tím, že výbor chtěl, aby byla stanovena pravidla pro přidělení odznaku. Ing. Vodolan, pan Beránek, pan Plíšek a další řekli, že je to svým způsobem nějaké pravidlo. Ing. Vodolan se dotázal, zda s tímto souhlasí i ostatní členové spádové oblasti. Pokud ne, tak je možné o návrzích hlasovat. Pan Bejček řekl, že on svůj návrh předložil, pan Poláček a pan Blažek své návrhy také sdělili a když nikdo nemá žádné jiné návrhy a připomínky k návrhu Ing. Vodolana a dalších, tak to v této podobě předloží výboru.

 

7. Diskuse

Pan Bejček sdělil termín Klubové výstavy – 19.05.2012, penzion Kolesa u Kladrub nad Labem.

 

Paní Wiszniewska navrhla Ing. Hubíkové, aby se zúčastnila Mezinárodních zkoušek v Polsku.

 

Pan Beránek se dotázal, kdo navrhuje účastníky do soutěží – např. Pohár ČMMJ. Pan Bejček odpověděl, že každá  oblast může někoho navrhnout. Ing. Hubíková se dotázala, proč nebyl nikdo nominován na Mezinárodní soutěž v Rakousku. Mohl jet pan Beránek. Pan Bejček řekl, že někdo mohl podat návrh. Dodal, že Poháru ČMMJ by se mohl zúčastnit pan Beránek a Ing. Halama. Pan Beránek řekl, že z časových důvodů se nemůže zúčastnit. Pan Bejček navrhl Ing. Halamu a paní Wiszniewskou.

Pan Bejček sdělil termín Krušnohorského derby – ve dnech 4. – 6. května 2012 v honitbě Národního parku České Švýcarsko. K dispozici bude pohyblivý trenažer pro výcvik psů při stavění zvěře.

Pan Appelt se dotázal na riziko nakažení psa Aujeszkyho chorobou. Pan Bejček řekl, že je to prostě riziko. Ing. Beránek řekl, že vypuštěním psa při dosledu prasete je vždy riziko, že pes olízne barvu a nakazí se.

Pan Bejček navrhl udělit zlatý odznak za dlouholetou aktivní činnost panu Josefu Plíškovi. Přítomní souhlasili.

Pan Bejček opět vyzval pana Plíška a Ing. Vodolana, aby zvážili přihlášení na čekatele na rozhodčí. Pan Plíšek řekl, že o tom bude vážně uvažovat. Pan Bejček řekl, že by to chtělo podat přihlášku co nejdříve, protože po roce 2013 budou pravděpodobně jiné,přísnější, podmínky pro přijetí za čekatele na rozhodčího z výkonu.

 

Paní Bouzková na závěr popřála přítomným mnoho loveckých a kynologických úspěchů.

Pan Bejček poděkoval přítomným za účast a popřál mnoho úspěchů.

 

 

 

                 Pavel Bejček

aktivista spádové oblasti Jizerské Hory

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Walterová