Spádová schůze oblasti č. 4 - Rychnov n. Kn. 4.5.2012

Zápis ze schůze klubu barvářů spádové oblasti č.4- Rychnov n.Kn.-Náchod, konané dne 4.5.2012 na chatě MS Hláska.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Aktivista klubu pan Aleš Izák přivítal přítomné a seznámil s programem  schůze a poděkoval Václavu Mihulkovi za přípravu občerstvení a MS  Liberk-Hláska za propůjčení prostor.

Program schůze : Seznámení se zápisy z jednání výboru klubu

                             Doplnění evidence barvářů

                             Zajištění Pzb- změna

                             Výcvikový den

                             Podzimní schůze spádové oblasti

                             Přijetí nových členů

                             Změna pokladníka- návrh na udělení „pamětního odznaku“

                            Členské příspěvky 

                             Diskuse

1.Aktivista pan Aleš Izák seznámil přítomné se zápisem z 10. výborové schůze klubu a body, které se dotýkají členů naší spádové oblasti byly zapracovány do programu schůze.

 

2.Dále byl upřesněn seznam barvářů u našich členů . Seznam bude předán na schůzi aktivistů 18.5.2012 v Kolesách. V naší oblasti je v současné době 30 upotřebitelných barvářů.

3.Byla projednána příprava Pzb, které se měly konat  20.10.2012 na Náchodsku, ale z důvodů, že z naší oblasti je předpoklad jen dvou účastníků a na uvedený termín nemáme ani dostatek rozhodčích, bylo dohodnuto se spádovou oblastí Trutnov, kde proběhnou Pzb v termínu 13.10.2012, že žadatelé z naší oblasti mohou podat přihlášky do Trutnova a je příslib, že budou na Pzb přijati. Naopak , bude-li potřeba pro nesplnění Pzb v Trutnově většího počtu psů , zabezpečí  během listopadu další zkoušky Náchod a to záměnou za termín 20.10. a to ve Zdoňově. Zájemci z naší oblasti budou na toto upozorněni, aby včas podali přihlášky  do Trutnova. Tyto změny s Trutnovem projednal Jan Školník.

 

4.Výcvikový dne bude zajištěn na termín 6.10.2012 na školkách na Kačerově od 8.00 hodin.

 

5.Podzimní schůze naší spádové oblasti bude zřejmě den před konáním Pzb a přesný termín a místo konání bude upřesněno.

 

6.Pan Aleš Izák představil MVDr.Dvořákovou z Pardubic a Martinu Liebichovou, které žádají o přijetí do klubu barvářů. S přijetím byl vysloven souhlas.

 

7.Pan Aleš Izák seznámil přítomné se žádostí pana Františka Štěpánka, našeho pokladníka, že nadále nemůže ze zdravotních důvodů tuto funkci vykonávat. Bylo proto rozhodnuto a jednomyslně schváleno, že správu naší pokladny povede naše nová členka Martina Libichová.  Z důvodů, že pan František Štěpánek, je aktivním členem naší oblasti již od roku 1994,staral se o finance, ale i  materielní zajištění potřeb našich členů ( nákup a prodej potřeb pro barváře ) , je zasloužilým chovatelem bavorských barvářů a v neposlední řadě vydal knihu ve které zveřejňuje svoji mysliveckou činnost, ale i nutnou potřebu a použitelnost barvářů.  Jmenovaný ve věku 83 let je stále aktivní a proto naše spádová oblast navrhuje jmenovaného na udělení nejvyššího klubového ocenění „Pamětního odznaku“ za jeho zásluhy a činnost pro klub barvářů.

 

8.Dále byl projednán seznam členů, kteří nemají uhrazené čl.příspěvky a byla jim nabídnuta možnost okamžité úhrady s tím, že pan Aleš Izák předá tyto čl. příspěvky se seznamem ekonomovy klubu na  schůzi výboru s aktivisty 18.5.2012.

9.Diskuse :

Bylo upozorněno na akce konané v roce 2012 – Krušnohorské derby – Klubová výstava- Soutěž o putovní pohár.

Přítomní byli pozváni na již tradiční přehlídku shozů Orlických hor, která se koná  25.5.2012 od 16.00 hodin nedaleko Orlického Záhoří v Polsku v Zielenieci.

 

V diskusi bylo upozorněno na současnou finanční situaci a bylo dohodnuto, že v případě účasti na soutěži o putovní pohár soutěžícího z naší oblasti, bude částečně finančně podpořen dle možností, namísto ceny  na Klubovou soutěž.

 

Dále bylo upozorněno, že na internetu jsou pořád dvoje klubové stránky.  Několikráte jsme poukazovali na soukromé stránky p. Gory ,které by se měly zrušit, nebo přejmenovat. Naše oblast nebude posílat příspěvky na tento odkaz, na druhou stranu je potřeba posílat více příspěvků na naše oficiální stránky.

 

Ke Zpravodaji č.21/2012 byla vznesena výtka , že není uvedena členská základna s uvedením platby členských příspěvků. Argument, že je to na internetu neobstojí a to z důvodů, že ho každý  člen nemá. Jedná se jen o dva listy tisku a celá členská základna má přehled nejen o počtu členů našeho klubu, ale také o jejich plnění základních povinností t.j. placení členských příspěvků. Aktivistovi zase chybí několik výtisků Klubového zpravodaje navíc pro prezentaci klubu a pro nové členy.   

 

 

Zapsal : Petr Jaroslav