Zápis č. 11 / 2012 - schůze výboru ČMKCHB dne 18.5.2012 v Kolesách

 

 

Zápis č. 11 / 2012

 

ze schůze výboru ČMKCHB dne 18.5.2012 v Kolesách

 

Přítomni:    Milan Pavlík, Miroslav Gora, Ladislav Varvařovský a Zdeněk Havlíček

Omluveni:  Hubert Hubík, Luboš Vodolán, Petr Lebeda, Karel Plaňanský a František Kasala, který je nemocný

Za KK přítomni  Karel Plch a Aleš Klement

 

Jednání výboru zahájil ve 13,10 hod místopředseda výboru Milan Pavlík, konstatoval nepřítomnost více, jak poloviny členů výboru. Přítomní členové výboru kritizovali, že byť jsou všichni omluveni, termín schůze byl znám dlouho dopředu a nepřítomní si mohli, kromě F. Kasaly, upravit svoje pracovní a osobní povinnosti.

Zapisovatel určen Havlíček, ověřovatel zápisu Varvařovský, Pavlík

 

1. Kontrola zápisu  z výborové schůze č.10 ze dne 4.2.2012

 

a) Zpravodaj Barvář 21/2012   Pavlík - změna tiskárny byla provedena narychlo, až na únorové schůzi a on měl již vše odesláno ke Kleisnerovi, ale pak nakonec zpravodaj vyšel v dobré kvalitě a velmi brzy. Velká kritika z oblastí byla však na to, že chyběla matrika a v některých oblastech dostali aktivisté málo výtisků.

Gora - bohužel, matriku několikráte urgoval po Hubíkovi, matrikářovi klubu, ten ji v termínu do 15.2.2012, jak slíbil na schůzce výboru, nedodal a proto tam matrika není. Vytištěno bylo 620 kusů, tiskárna zpravodaje rozeslala členům, zbytek převzal Lebeda a rozeslal aktivistům, min. 45 kusů dostal Havlíček, v tiskárně je matrice, může se kdykoliv dotisknout. Primapress měl vyšší cenu za tisk 55 tis. Kč a chtěl  ještě 16 tis. Kč za poštovné.

Havlíček - zpravodaj je k dnešní době plně uhrazený, vč. poštovného stál 43.046,- Kč, o ceně se  diskutovalo 4.2.2012 do poslední chvíle, rozhodlo se pro OPTYS,  Varvařovský volal ještě ze schůzky Kleisnerovi, který do telefonu propočítal, že pod cenu 55 tis. Kč se nedostane. Zbývá teď asi 20 ks zpravodajů, rozesílá je na vyžádání členům, kteří nedostali a přihlásí se o něj a také novým členům do vyčerpání. Matrika by tam však měla být, dělá to nyní hodně problémů, vedení matriky je dlouhodobý problém, něco si však způsobují i členové sami.

Dále byly přítomnými obsáhle diskutovány problémy k možnostem vedení matriky, způsob ukládání a přenosu dat, přičleňování symbolů k platbám atd. Gora již podruhé nabízel, že by matriku převzal, má k jejímu efektivnímu vedení program.

Závěr: protože není přítomen nynější matrikář klubu Hubert Hubík a výbor není úplný, rozhodl výbor dořešit matriku definitivně na další schůzce výboru klubu. Termín 27.7.2012

 

b) Problém dvou stránek klubu.  Pavlík - některými členy je kritizován souběh dvou stránek klubu. V poslední době si však všímá rozdílu v  rychlosti umísťování různých informací, sám se diskuzí na stránkách již nezúčastňuje, chápe, že Goru vedení stránek stojí osobně moc času a úsilí

Gora - chce jen to, aby členové byli informování rychle o každé akci, proto převzal vedení stránek www.barvar.cz, dává do toho mnoho svého času, svých prostředků, fotografií, ať každý, kdo kritizuje zkusí něco udělat, pokud neporušuje ochranné práva a chová se slušně, může si každý na internetu dávat, co se mu líbí, v současné době existuje 5 nebo 6 soukromých stránek o barvářích a ty nikomu nevadí, dbá na to, aby ve fóru bylo vše autorizované, anonymy okamžitě vymazává, stránky mají vysokou návštěvnost, nyní 1,5 mil. Pokud někomu stránky tak moc vadí, doporučuje asi jediné, ať se na ně nedívá.

Havlíček - oficiální klubové stránky jsou jen jedny, asi těžko poručíme Gorovi nějakým direktivním způsobem spolupráci, k tomu nemáme donucovací prostředky, nejsme žádnou vojenskou organizací, víme také, že Vodolán toho už jednou z pracovních důvodů chtěl nechat, tak  abychom nakonec nebyli úplně bez stránek.

Plch - členové kritizují i to, že když se zadá heslo Barvář, tak naskočí po vyhledání výše, nebo jako první stránky www.barvar.cz  a ne oficiální stránky www.barvar.eu

To je logické, protože bohužel pro kritiky stránek, nebo bohudík pro jejich zastánce, jsou tyto zřejmě pro vyšší aktuálnost daleko více navštěvované, což je vidět také na počítadle návštěv a tím při zadání hesla naskočí v odkazech výše. Diskuze o stránkách pak byla ukončena.

 

c) Výborem bylo odmítnuto neustále se vracet v diskuzích k připomínkování změn v  ZŘ. Klub v termínu připomínky odevzdal, poslední zprávy z ČMMJ jsou ke znovu otevírání ZŘ z právního hlediska spíše odmítavé, nikdo neví, jak to celé dopadne, zda kluby navrhované změny vůbec budou, za nyní platné legislativy, někdy do těchto řádů zapracované.

Závěr: Zkouší se dále podle stávajících, nyní platných ZŘ !!!!

 

2. Příprava 6. samostatné klubové výstavy, Kolesa 19.5.2012

 

Pavlík - přihlášeno je celkem 82 HB + BB,  F. Kasala, který měl posuzovat HB se omluvil pro nemoc. Na poslední schůzce bylo dohodnuto, že budou dva kruhy a bonitace pak od 11 hod. Pro posuzování tedy zůstávají rozhodčí Pavlík, Maślanka a Zuzaník. Po věcné diskuzi bylo odsouhlaseno následující:

Kruh č.1. HB                  rozhodčí Pavlík,       ved.kruhu Řezáč, zap. Řezáčová

Kruh č.2. mladí BB        rozhodčí Zuzaník,    ved.kruhu Honová, zap. Blechová

Kruh č.3. BB + soutěže  rozhodčí Maślanka,  ved.kruhu Gora, zap. Houšová

Bonitace BB + HB         Pavlík, Zuzaník po ukončení posuzování v kruzích

Gora - změna veterinárních předpisů, není třeba veterinář, k přejímce psů stačí pověřená odpovědná osoba (určen byl Radek Kasala, popř. Gora.). Určit cenu katalogů, náklad na tisk byl 1.780 Kč, k prodeji zůstává asi 70 ks. Výbor odsouhlasil prodejní cenu 25 Kč / kus.

Pavlík - za práci v kruzích navrhuje odměnu 500 Kč. Odsouhlaseno.

Výstava bude zahájena v 9,00 hod slavnostním nástupem všech účastníků před penzionem, trubači jsou zajištěni, kruhy jsou postaveny před tribunou, ze strany penzionu je zde zajištěno občerstvení. Prodej katalogů zajistí Havlíček, odměnu s trubači vyřídí Havlíček, bylo odsouhlaseno vyplacení cestovného pro Pavla Bejčka, který se dostavil na přezkoušení čekatelů na rozhodčí zde v 17 hod.

 

 

3. Projednání hrubého porušení ZŘ při IHB konaných 28.9.2011 OMS Chomutov

 

Pavlík seznámil přítomné s textem dopisu od Eduarda Martínka, kde sepsal příspěvky z fora našich internetových stránek kolegů Hennricha, Školníka, Adama a Plcha spolu se stručným popisem události od střelce Tomáše Říhy z OMS Chomutov, MS Muflon, který požádal Hennricha o dosled postřeleného jelena. Tuto práci měl údajně posuzovat rozhodčí Vladimír Kumpa, který dle vyjádření střelce nebyl po celou dobu dosledu přítomen. Text je nazván: Hrubé porušení zkušebního řádu při individuelní zkoušce barváře (IHB).

Tento materiál byl údajně předán předsedovi KK ČMMJ p. Procházkovi k dalšímu dořešení.

Výbor klubu vzal text dopisu na vědomí. Dle dalších informací probíhá nyní šetření této zkoušky  OMS Chomutov. Výbor již na poslední schůzce rozhodl, že do vyšetření případu, neuzná tyto IHB pro uchovnění feny.

 

 

4. Zápis ze schůze oblasti č.5. Jeseníky, pravidla pro udělování odznaku „za zásluhy“

 

Pavlík seznámil přítomné se zápisem. Zápis je také k dispozici na stránkách, spolu se zápisy z oblastí č. 2., 4. a  7. Bohužel v zápisu oblasti jsou již např. na odznak „Za zásluhy“ navrhovaní konkrétní členové, přičemž zde chybí navrhnout pravidla na jejich udělení, což by měl být základ. Následovala rozsáhlá diskuze o pravidlech k udělení  tohoto odznaku.

Havlíček - nechal odznaky očíslovat rytcem, všeobecně oblasti málo udělují stříbrné a zlaté stopy, navrhuje nehledat zcela konkrétní pravidla, protože nevěří, že se nám to podaří, měl by se dodržovat princip, že oblast, nebo jiná skupina členů osobu navrhne a musí si návrh konkrétního člena řádně odůvodnit, výbor nebo konference má pak právo udělit, či neudělit.

Plch - navrhuje použít; Odznak uděluje konference, nebo výbor ČMKCHB členům klubu za mimořádný, dlouholetý přínos pro činnost klubu, pro rozvoj chovu, výcviku a práce barvářů.

Gora - hledat jednoznačná pravidla je skoro nereálné, odznaky by se měli udělovat na slavnostních příležitostech klubu a mělo by se začít s nimi pracovat, ať je nedáváme jen in memoriam, a také mladším členům, souhlasí s definicí Plcha.

Havlíček - hodně se o odznaku diskutovalo na Krušnohorském derby, tlumočí názor, který tam hodně zazněl, udělit odznak M. Pavlíkovi, má letos 70., v klubu je od roku 1967, působí ve funkci poradce chovu, dále J. Bébarovi, který vznik odznaku inicioval, byl dlouholetým členem a chovatelem HB a podílel se na vzniku výcvikového DVD Barváři.

Závěr: po diskuzi rozhodl výbor vrátit se ještě k pravidlům o udělování odznaku na příští schůzce, až budou přítomni i ostatní členové výboru, aby se mohli vyjádřit. Výbor spolu s přítomnými členy KK odsouhlasil udělit odznak č. 2. Ing. Jiřímu Bébarovi in memoriam a odznak č. 3. panu Milanu Pavlíkovi. Informovat o rozhodnutí na schůzi aktivistů a členů, vyhlášení udělení odznaků bude provedeno na zítřejším slavnostním nástupu.

 

5.  Ocenění význačných osobností klubů bronzovými medailemi

 

Pavlík seznámil s dopisem ČMKU, kterým byly vyzvány kynologické kluby k navržení svých význačných osobností k ocenění bronzovými medailemi ČMKU. Ocenění mají být předány na slavnostním zasedání v TOP hotelu Praha 8.12.2012. Termín odevzdání byl do 15.5.2012, vzhledem ke konání schůze výboru dnes, můžeme odevzdat návrhy do 21.5.2012. Návrhy z klubů nemusí být ČMKU akceptovány v plné výši navržených.

Závěr: po diskuzi byl všemi přítomnými odsouhlasen tento návrh ČMKCHB na ocenění ČMKU bronzovou medailí a to pánů Milana Pavlíka, Mojmíra Kabáta, Jana Macka a Huberta Tomáška. Informaci o rozhodnutí výboru na ČMKU odešle Havlíček, termín pondělí 21.5.2012.

 

6. Ekonomické informace za období do 18.5.2012

 

Klub k dnešnímu dni eviduje přibližně 400 tis. Kč deponovaných na výnosových produktech ČS, a.s. s vyšší mírou úročení p.a. Na běžném účtu vedeném u ČS, a.s. je nyní 255 tis. Kč, v pokladně je 23 tis. Kč, stav zásob je přibližně 45 tis. Kč. K dnešnímu dni vykazuje hospodaření klubu za období roku 2012 v rozdílu mezi dosavadními příjmy a výdaji výsledek zhruba - 25 tis. Kč, což je způsobeno jednorázovou úhradou tisku zpravodaje vč. poštovného ve výši 43.046 Kč. Daňové přiznání ČMKCHB za rok 2011 bylo ekonomem klubu zasláno na místně příslušný FÚ Praha 1 v řádném termínu. Protože není v současné době předseda klubu, který podepisuje dle stanov jménem klubu a spořitelna zpřísnila režim výběru a převodu peněz z výnosů svých produktů, jedná se přibližně o částku 7.000 Kč, proto:

výbor ČMKCHB zmocňuje tímto Ing. Zdeňka Havlíčka, ekonoma klubu, k  převodu ročního výnosu z produktu ČS, a.s. HZL ČS a.s. 3,7% B za rok 2011 na b.ú. klubu č. 0988146359/0800.

Kopie zápisu z dnešní schůze v tomto bodě bude podepsána ověřovateli a bude předána místně příslušné pobočce ČS a.s. za účelem převodu této finanční částky na b.ú. klubu.

 

7. Různé

 

-  na příští schůzce výboru budou projednány nominace psů a vůdců na klubovou soutěž (6. až 9.9.2012), dále na MFK (17 až 21.10.2012) a další podzimní soutěže. Výbor klubu žádá oblasti o zaslání návrhu nominací. Tyto návrhy by měl soustřeďovat výcvikář klubu, protože je však Kasala nemocen, zajistí ve spolupráci Gora. Termín do 27.7.2012

-  bude řádně projednána a definitivně vyřešena matrika klubu. Připraví matrikář klubu H. Hubík. Termín do 27.7.2012

-  budou stanoveny návrhy na udělování odznaku „za zásluhy“. Výbor vyzývá oblasti, aby se k problematice ještě vyjádřily. Při zahájení klubové soutěže je možné, pokud budou pravidla a návrhy, provézt ocenění. Zápisy s návrhy zasílejte vedoucímu aktivistů Lebedovi. Termín do 27.7. 2012

- přezkoušení čekatelů na rozhodčí pp. Jiří Průšovic, MUDr. Tadeaš Maślanka, Zdeněk Veleba a Lubomír Tipmann provedou od 17 hod v této místnosti Pavlík s Bejčkem. Poplatek za zkoušku 400 Kč spolu s ostatními doklady se odesílá do Prahy na ČMKJ.

- od 19 hod proběhne v místnosti za hospodou klubová schůze výboru s aktivisty a přítomnými členy

-  termín další schůze výboru ČMKCHB byl dohodou přítomných členů výboru stanoven na pátek 27.7.2012, ve 12 hod, zde na místě samém. Pozvánku s návrhem programu rozešle matrikář klubu po dohodě s místopředsedou klubu. Účast všech členů nutná !!!!

 

Jednání výboru ČMKCHB bylo ukončeno v 17,00 hod

 

Zapsal:            Ing. Zdeněk Havlíček

 

Ověřovatelé:   Ladislav Varvařovský

 

                        Milan Pavlík