Zápis z výborové schůze Kolesa 27.7.2012

12. výborová schůze ČMKCHB v Kolesách 27. 7. 2012

 

Přítomni: pánové M. Pavlík, Ing. Zd.Havlíček, Ing. L. Vodolan, Ing. P. Lebeda, K. Plaňanský, M. Gora,  

L. Varvařovský, H. Hubík

Omluven: František Kasala pro nemoc

Za revizní komisi: Ing. Karel Plch

Schůzi výboru klubu zahájil v 12,20 hod Milan Pavlík, přivítal přítomné a minutou ticha výbor uctil památku dlouholetého člena klubu p. Vojtěcha Čermáka.

1. Úvodem proběhla zpráva k přípravě klubové soutěže „O putovní cenu ČMMJ“ na uměle založených stopách, která proběhne ve dnech 6. až 9. září 2012 na Hamrech. Přítomní M. Kabát a Ing. D. Bauch osobně informovali členy výboru o stavu příprav klubové soutěže. Informace k soutěži budou od pondělka 30. 7. 2012 k dispozici na webových stránkách klubu, propozice budou vytištěny nejpozději do 6. 8. 2012. Pokladník klubu předložil žádost organizátorů o finanční příspěvek klubu na soutěž. Návrh je 30.000,- Kč, z toho 10.000,- Kč bude zajištěno od sponzora, 20.000,- Kč bude z klubové pokladny s tím, že poskytnuté prostředky budou podloženy zúčtovatelným finančními doklady. Po následující diskuzi byl schválen příspěvek ve výši 30.000 Kč všemi přítomnými. Pořadatelé zajistili ubytování pro psovody a rozhodčí zdarma.

Za přítomnosti zástupců pořadatelů byl proveden návrh nominace psů a jejich vůdců dle přihlášek doručených na OMS Klatovy, doplněná o nominaci z jednotlivých oblasti a rozhodčích.

Pes / fena CZ                                                 Vůdce

HB       Haky od Dlouhého rybníka                  Ing. Jiří Kaděra

HB       Cony z Brdské hájenky                       Jiří Prušovic

BB       Axa z Tymbarskie Kniei                     Joanna Wisniewska

BB       Erika Jelení cesta                               Josef Kouba

HB       Beggi z Jelení louky                            Jan Honzík

HB       Ebbie z Kamenného moře                    Ing. David Bauch

Náhradník CZ

BB       Jägger z Lubochňanské doliny            Norbert Pelc    (pes zatím nemá IHB)

Startovní pole bude doplněno o jednoho zástupce z Polska a zástupce ze Slovenska

Nominace rozhodčích:  Vrchní rozhodčí - Mojmír Kabát, dále Karel Plaňanský, Ladislav Varvařovský, Josef Šafařík, Milan Pavlík, po jednom rozhodčí ze Slovenska a z Polska, náhradní rozhodčí - Hubert Hubík Seznam rozhodčích odešle k delegování na ČMKJ pořádající OMS Klatovy do 3. 8. 2012

Žádost o nominace z polského a slovenského klubu zašle M. Pavlík v pondělí 30. 8. 2012

2. Schválení udělení pamětního klubového odznaku za zásluhy a celoživotní činnost pro klub: Výbor po diskuzi odsouhlasil udělení tohoto odznaku Mojmíru Kabátovi (oblast č. 11), Janu Mackovi (oblast č. 4), Miroslavu Keltnerovi (oblast č. 14) a MVDr. Václavu Vozákovi (oblast č. 8). Toto ocenění jim bude předáno při zahájení na národní soutěži.

3.  Byly projednány nominace vůdců se psy a delegace rozhodčích na zahraniční soutěže:

MFK Tatranské Zruby, 18. až 21. 10. 2012:  Odsouhlaseno vůdce Ing. Zd. Havlíček s HB Aram Sterlitz-Alt, náhradník Veronika Hubíková s HB Atma z Jelení louky po diskuzi a hlasování 4 : 2, dva se zdrželi. Jako rozhodčí byli na soutěž delegováni p. Petr Kopřiva a Miroslav Gora, případný náhradník Aleš Klement. 

MG Polsko: Vůdce Jan Macek s HB Bass z Plácku, náhradník Norbert Pelc s BB Jägger z Lubochňanské doliny. Delegovaní rozhodčí M.Pavlík a  Jan Školník.                                                                                                

Jsou i jiní zájemci z oblastí o různé soutěže, zatím jsme však na jiné soutěže neobdrželi pozvání, pokud budeme mít pozvání k účasti, bude projednáno na schůzce výboru 7. 9. 2012.

4. Zpráva poradce chovu: K dnešnímu dni bylo zapsáno do plemenné knihy 88 štěňat BB, z toho 48 pejsků, 41 fenek. U HB zapsáno 53 štěňat, 23 pejsků a 30 fenek. Ještě se čekají 3 vrhy BB a 2 až 3 vrhy HB.        Poradce chovu nemůže členům klubu s trvalým bydlištěm v SRN vystavit doporučení ke krytí přesto, že mají splněné klubové podmínky pro chov, protože plemenná knihy nemůže vystavit průkaz původu psa osobám, které nemají trvalé bydliště v ČR. Navíc členské příspěvky od zahraničních členů by měl platit aktivista oblasti, u níž jsou zahraniční členové evidováni, v českých korunách. Klub nemá eurový účet a každý převod platby ze zahraniční banky v eurech je zatížen 100 Kč poplatkem.

5. Pokladník klubu informoval o stavu klubových financí. V současné době má klub vyrovnán stav výdajů a příjmů. Předložil kalkulace prodeje nového materiálu. Na zásobách je již jen pár DVD Barváři. S knihou Horské plemena psov jsou to jediné výcvikové materiály. V klubu je zájem po těchto materiálech, dává ke zvážení dohodnout se s Františkem Musilem na autorských právech k DVD, které bylo natočeno začátkem 90-tých let, toto upravit, aktualizovat a doplnit pro další výcvik barvářů. Dále navrhl zadání výroby dvou značených loveckých tesáků klubu, které by sloužily jako věcný dar na naši Národní soutěž a Memoriál Fridricha Konráda. Výbor návrh odsouhlasil.                                   

Dále informoval o dopisu z FÚ Praha 1, kterým byl klub vyzván k předložení v něm požadovaných dokumentů: Registrace klubu, ověřených stanov, zákonného zástupce pro zastupování při kontrolách FÚ.

Na schůzce v Kolesách a v některých zápisech z oblastí je požadavek na úpravu stanov klubu, vč. např. kárného řádu. Sám vidí důležitost otevření stanov minimálně v nutností změny adresy sídla klubu (ČMMJ i ČMKJ se přestěhovala) a každoroční schvalování účetní závěrky členskou základnou. Lze spojit se setkáním před výstavou v Kladrubech. Následovala diskuze ke stanovám. Tyto a jiné navrhované změny a doplňky je nutné nechat projít diskuzí v klubu a nachystat do nové konference v únoru 2014. Je potřeba zjistit, zda nadále může být adresa klubu na ČMMJ nebo ČMKJ. Zjistí Havlíček.                                                              

6. M. Gora předložil návrh Ing. J. Mosteckého na uspořádání speciální výstavy barvářů, která by se konala v okolí Prachatic v podzimním termínu příštího roku. Milan Pavlík zjistí, zdali je ještě možné tuto akci zařadit mezi akce plánované pro rok 2013.

7. M. Pavlík otevřel diskuzi ke dvojím stránkám klubu. V Kolesách chyběl Luba Vodolán a tak se tato otázka nedořešila. Po dohodě zúčastněných a vyjádření Ing. L. Vodolána k této problematice, budou oficiální klubové stránky www.barvar.cz, stránky www.barvar.eu se však zatím rušit nebudou. Aktuální informace budou od nynějška zveřejňovány na www.barvar.cz.

Výbor klubu dále rozhodl, že  po dobu nemoci Fr.Kasaly, bude plnit funkci výcvikáře klubu Ing. Luboš Vodolán. Od tohoto rozhodnutí výboru se budou u něj soustřeďovat výcvikové informace z oblastí, výsledky vykonaných zkoušek a ostatní pracovní výsledky psů.

Po diskuzi rozhodl výbor hlasováním přítomných, že veškerou agendu k členům klubu převezme a matrikářem klubu bude a povede ji Miroslav Gora. H. Hubík zůstává jednatelem klubu.

8. Volba předsedy výboru klubu. Po věcné diskuzi následovalo hlasování přítomných 8 členů výboru klubu, z celkově 9 členů výboru, hlasování bylo veřejné; pro Milana Pavlíka hlasovali 2 členové výboru, jeden člen výboru se zdržel hlasování, pro Ing. Zdeňka Havlíčka hlasovalo 5 členů výboru. Novým předsedou klubu byl zvolen Ing. Zdeněk Havlíček potřebnou nadpoloviční většinou všech členů výboru. Zároveň bude vykonávat funkci pokladníka klubu do dalšího rozhodnutí výboru ve věci.

Další schůze výboru proběhne na Národní soutěži v Hamrech v pátek 7. 9. 2012 v 19,00 hod. Schůze výboru byla ukončena v 17,15 hod.

 

Zapsal jednatel výboru Hubert Hubík                                                   Následně ověřili všichni členové výboru