Zápis ze schůze členů oblasti č. 7 - 2.7.2012

Českomoravský klub chovatelů barvářů

     Oblast č. 7  (Krušné hory západ)

 

Zápis

ze schůze členů oblasti č. 7

ze dne 02.07.2012, Radonice

 

            Přítomní:    Adam, Dvořák, Hasenöhr, Herzán, Houf, Charvát, Kotrla, Maślanka,

                               Mašek J, Mašek P st., Novotný Vl., Procházka, Prušovic, Růžička, Solár,

                                Šimáček, Tůma, Velíšek, Vlček.

            Omluvení:  Benešová, Budák, Mašek p. ml., Pospíšilová, Švestka, Šusta, Melichar.

            Neomluveno:  11 členů

 

            Hosté:         Mašková J, Mašková O,                

 

Průběh :

 

1.   Kol. Adam schůzi zahájil a seznámil přítomné s programem.

Jako první bod programu bylo předání stříbrných a zlatých odznaků členům oblasti.

Zlatý odznak obdrželi kolegové :  Houf, Přemysl Mašek st. a Maślanka. Stříbrný

Odznak obdržel kolega Tůma.

 

  1. Byla podána informace o tom, že v předvečer klubové výstavy v Kolesách proběhly zkoušky rozhodčích z výkonu a z naší oblasti při zkouškách uspěli kolegové Maślanka a Prušovic. V současné době je oblast zcela soběstačná při zajištění předběžných zkoušek. V oblasti bude působit 7 rozhodčích z výkonu.

 

  1. Aktivista oblasti přiblížil přítomným průběh schůze aktivistů a členů klubu v předvečer klubové výstavy v Kolesách a stručně seznámil se závěry schůze výboru.  Bylo konstatováno, že doposud není vyřešena otázka obsazení funkce předsedy klubu, protože na výborové schůzi se sešli pouze 4 členové a výbor tudíž nebyl usnášeníschopný. Ze stejného důvodu nebyl rovněž doplněn počet členů výboru za zemřelého ing. Soukupa.

Byly připomenuté hlavní problémy, které byly diskutované na schůzi a to špatná komunikace člena pověřeného řízením aktivistů s jednotlivými aktivisty, špatná práce v oblasti matriky, Ne zrovna dobrá docházka členů výboru na schůze.

Kol. Adam připomněl, že sám navrhoval vytvoření Kárného řádu klubu, protože takovou normu klub doposud nemá. Konstatoval, že vznesl námitky ohledně některých citací v zápise z této schůze, za což obdržel od jednoho člena výboru slušně řečeno „velmi nevybíravou“ a prakticky nepublikovatelnou odpověď. Takto si komunikaci se členy výboru nelze představovat.

           

  1. Důležitým úkolem, který vyplynul ze schůze členů a aktivistů je nahlásit výboru nominaci psů na barvářské soutěže, které se budou letos pořádat a to jak na naší celostátní soutěž, tak soutěže na Slovensku a v Polsku.  Oblast jednohlasně navrhuje účast na některé ze soutěží vůdcům :  Jiří Prušovic, Přemysl Mašek ml. a Vojtěch Velíšek.

 

  1. Kolegové Adam a Maślanka podali přítomným informace o přípravě vrcholné barvářské soutěže. Přítomní souhlasili s návrhem, že tak jako ve dvou minulých ročnících oblast věnuje cenu pro vítěze a to opět broušený pohár. Cenu zajistí kol. Maślanka, přítomní odsouhlasili sbírku ve výši 100,- Kč za člena. Na schůzi bylo tímto vybráno 2.100,- Kč. Ostatní členové mohou přispět příležitostně v průběhu letních měsíců.
  2. Oblast bude pořádat výcvikový den. Domluveno je ubytování i průběh akce v honitbě VLS Doupov a to na lesní správě Valeč v oblasti Bukoviny. Ubytování je zajištěno až pro 30 osob a to v ceně od 150,- do 300,- Kč za noc. Oblast se dohodla na terminu 17. – 19. srpna 2012. Předpokládá se, že příjezd by byl v pátek 17.8., především pro ty, kdo chtějí pomoci při šlapání stop a zajištění veškeré organizace. V sobotu 18.8. by proběhl výcvikový den, prakticky za stejných podmínek jako regulérní předběžné zkoušky, tj. včetně posouzení rozhodčím a vyplnění tabulek. V sobotu večer by proběhla diskuse resp. teoretická část výcvikového dne spojená s rožněním masa a společenským programem. Odjezd je plánován na neděli 19.8.2012.

Uzáverka přihlášek je 5.8.2012. Přihlášky podejte telefonicky kol. Adamovi (602 161 316) nebo e-mailem (adammira@seznam.cz). V přihlášce je nutné uvést i SPZ vozidla, kterým přijedete z důvodu vystavení povolení vjezdu do VP.

Oblast připomíná, že přihlásit se mohou nejen ti, kdož chtějí vyzkoušet psa, ale i ostatní, především služebně mladší členové, kteří by si měli osvojit podmínky pro absolvování zkoušek.

Dva týdny předem bude nutno svolat schůzku kvůli doladění podmínek a organizace.

Úkol : zveřejnit podmínky účasti na výcvikovém dni na barvářských webových stránkách

(zajistí kol. Maślanka)

Kol. Novotný informoval, že předběžně dojednal možnost provedení výcvikového dne v prostoru lesního závodu Kladská. Je možnost využit této nabídky v příštím období.

 

  1. V oblasti v letošním roce proběhnou čtvery předběžné zkoušky. Dvoje zkoušky organizují OMSy a to 28.9.2012 v Karlových Varech a 27.10. v Chomutově. 20.10. proběhnou klubové  PBz v oblasti na Lesné a konečně poslední proběhnou v rámci kurzu  Jelenář-vůdce barváře v Hrozňatově (okres Cheb) v termínu 17.-20.10.2012.

Přítomní vyslovili přesvědčení, že v případě klubových zkoušek bude oblast při přihlašování upřednostňovat psy vlastních členů, skupiny pochopitelně bude možno doplnit ostatními zájemci. Dne 10.9.2012 bude svolána schůze oblasti na Lesné kvůli doladění podmínek na místě.

 

  1. Kol. Novotný informoval přítomné o stavu přípravy nových zkušebních řádů. Na ministerstvu zemědělství je iniciován návrh na úpravu vyhlášky a teprve po jejím vydání se bude dopracovávat zkušební řády. Ujišťuje, že se zasadí, aby konečná verze ZŘ byla předložena k připomínkování.

 

  1. Byl prodiskutován zápis kolegů z oblasti č. 4 (Náchod-Rychnov n. Kněžnou) Všichni přítomní jednomyslně všemi hlasy rozhodli o připojení se k výzvě oblasti ohledně svolání mimořádné konference za začátku roku 2013. Členové se domnívají, že práce některých členů výboru a možná i revizní komise vykazuje závažné nedostatky a je nutné tento problém řešit. Je nutno také doladit normativy platné v klubu a to může rozhodnout pouze konference. Na některé nedostatky je již poukazováno delší dobu a doposud nebyly projednávány.

MUDr. Novotný připomněl velmi důležitý moment v činnosti klubu a to nutnost podpory členům klubu, kteří se účasti akcí propagujících klub – především účastníkům soutěží a memoriálů u nás a především v zahraničí. Je nutno podporovat činnost psů, nikoliv funkcionářů. Podpora a zajištění podmínek těmto aktivním členům se vždycky a zcela určitě klubu pozitivně vrátí.

 

  1. Na cenu pro celostátní soutěž přímo na schůzi přispěli všichni výše vyjmenovaní přítomní a dále kol. Mašek P. ml. a Pospíšilová – celkem bylo vybráno 2.100,- Kč

                                                          

Zapsal 02.07.2012                                                        zápis ověřili :

MUDr. Tadeáš Maślanka                                            Radek Hasenöhrl, Přemysl Mašek st.,

                                                                                  Jiří Prušovic, Vladimír Solar,