Zápis ze schůze členů oblasti č. 7 - 28.1.2012

Českomoravský klub chovatelů barvářů

     Oblast č. 7  (Chomutov – Karlovy Vary – Louny)

 

Zápis

ze schůze členů oblasti č. 7

ze dne 28.1.2012, Radonice

 

 

            Přítomní:    Adam, Budák, Hasenöhr, Hochmann, Houf, Charvát, Kotrla, Maślanka,

                               Mašek J, Mašek P st., Mašek P ml., Prušovic, Růžička, Solár,

                                Šimáček, Tůma, Vančura, Velíšek.

            Omluvení :   Herzán, , Homola, Kraus, Kubernát, Melichar, Novotný, Pospíšilová,

                                Procházka, Riedl st., Richtr.                

 

Průběh :

 

1.   Kol. Adam schůzi zahájil a seznámil přítomné s programem.

                              

 1. Kol. Adam zhodnotil průběh uplynulého roku. V oblasti proběhly 3 předběžné barvářské zkoušky a to v září v Karlových Varech, kde se podařilo zorganizovat zkoušky po dlouhých 16 létech, dále v říjnu klubové zkoušky na Lesné a o týden později zkoušky v Okounově. Obě poslední akce byly v okrese Chomutov.

Zkoušek se zúčastnilo celkem 18 psů, úspěšně absolvovalo 12 psů. V oblasti proběhla i soutěž (CACT) Krušnohorské derby, která měla velmi slušnou úroveň a to jak organizační, tak i co se týče výkonů psů. Oblast organizovala rovněž 1.  Barvářský ples, který dopadl docela dobře, rozhodně nebyl ztrátový a část výtěžku byla použitá pro organizační zabezpečení soutěže Krušnohorské derby.

Pro tento rok jsou opět plánované 3 PBz. Soutěž pro letošní rok bude výjimečně mimo území Krušných hor a to v národním parku Česko-saské švýcarsko (Doubice).

 

 1. Byla nastolena otázka „podivných IHB“  absolvovaných kol. Hennrichem. Zkouškovou tabulku podepsal kol. Kumpa. OMS Chomutov , na jehož území se sporná zkouška konala případ řešit odmítl s tím, že sice se událost odehrala na území okresu Chomutov, ale ani jeden z aktéru není členem OMS Chomutov. Po vysvětlení okolností případu bylo doporučeno přítomnými členy předat případ k vyřešení Revizní komisi ČMMJ v Praze. Zároveň oblast žádá výbor klubu, aby tento případ příslušné komisí předal (15 členů hlasovalo pro návrh, 3 se zdrželi, proti nebyl nikdo).

Členové klubu navíc navrhují výboru klubu řešit případné provinění dotyčných rozhodčích na úseku klubového členství.

                 

4.   Projednání stavu příprav plesu barvářů :

      Minulý ples se konal19. března 2011. Plesu se zúčastnilo 160 lidí, což je účast

      poněkud slabší., než se očekávalo. I tak bylo dosaženo zisku 9.754,- Kč. Při

      zajištění většího počtu hostů by to mohl být docela zajímavý přínos do pokladny

      klubu, pokud by vedení klubu reflektovalo na spoluúčast v organizaci tohoto plesu.     

      V roce 2012 oblast ples pořádat nebude, plánuje ho v termínu 15.3.2013 opět v

      Mašťově u Radonic. Kol. Maślanka zajistí prezentaci v ročence „Barvář“.

 

 

 

 

 

 1. Změny zkušebního řádu

Základní informace podal kol. Adam. Z proběhlé diskuze vyplynuly následující návrhy :

 

 1.  Oblast vyzývá výbor klubu, aby inicioval tlak na orgány ČMMJ ohledně změn vyhlášky č. 244/2002 Sb. Pokud se nezmění stávající text, řada plemen, včetně barvářů, nedosáhne na možnost upotřebitelnosti s rizikem podstatného omezení vykonávání jakýchkoliv barvářských zkoušek. Jakékoliv změny ZŘ jsou bez změny vyhlášky pouze kosmetickou úpravou neřešící problém upotřebitelnosti.
 2. Z předložených návrhu členové oblasti nesouhlasí s úpravou posledního úseku stopy (tzv. vyhledávání) ťupováním, nebo jakoukoliv úpravou stopy pomoci barvy. Místo zpřísnění podmínek tyto zkoušky ulehčujeme.

(pro návrh hlasovalo 16 členů, 2 se zdrželi, proti nebyl nikdo)

 1. Všichni přítomní jednohlasně podpořili návrh hodnotit disciplínu „vyhledávání“ podle časových limitů, nikoliv způsobem práce (nizký nos, držení stopy apod.).  Nejedná se o disciplínu barvářskou, nelze ji tedy ani barvářskými kritérii hodnotit.

 

 1. Diskuse :
 1. Z diskuse vyplynul požadavek zpřísnit podmínky výběru do chovu – vzhledem k „směšně“ nízké úrovní výkonu potřebného k zisku IHB ve 3. ceně navrhuje oblast zpřísnit výběr do chovu u fen nutnosti absolvovat IHB nejméně ve 2. ceně.
 2. Byla kritizována – a to již opakovaně – úroveň vedení matriky. Oblast požaduje podstatné zkvalitnění práce na matrice, event. navrhuje pověřit vedením matriky jiného člena výboru (na minulé konferenci byl výbor rozšířen o 2 členy ?!).

Přes slibované zlepšení především v seznamu na webu je tento seznam neaktuální a nebyly ani opravené chyby, které jsme již na jaře 2011 nárokovali.

 1. Členové oblasti požaduji urychlené stanovení kritérií výběru psů na soutěže a to jak v Česku, tak na soutěže zahraniční. Zároveň požaduje zveřejnění těchto kritérií i v následným Zpravodaji.
 2. Bylo konstatováno, že v rámci klubu probíhá spousta akcí a to i velmi hodnotných. Jsou ale velmi málo propagovány a po skončení j jen zřídka vidět

veřejné zhodnocení.

 1. Aktivista si posteskl, že když je v oblasti 35 členů, na schůze chodí pouze stejná část členů, někteří o práci, ale ani o kontakt s klubem vůbec nejeví zájem.

 

 1. Příští schůzka se bude konat v sobotu 24. dubna 2012 v 17,00 hod. v restauraci „Zlatá koruna“ v Radonicích.
 2. Na závěr byly vybrány od členů členské příspěvky :

 

Kol. Růžička Martin (Načetín)        rok 2011 a 2012 + zápisné          celkem 600,-

        Charvát Milan (Blatno-Zákoutí)  rok 2013 a 2014                     celkem 500,-

        Mašek Přemysl ml. (Klášterec)   rok 2012 a 2013 + zápisné      celkem 600,-

        Velíšek Vojtěch (Krásný Dvůr)  rok 2012 + zápisné                   celkem 350,-

        Hasenoöhrl Radek (Hradiště)  rok 2012 + zápisné                   celkem 350,-

 

Částka 2400,- bude odeslána na účet klubu.

       

            Téze zápisu byly na závěr schůze přečteny, připomínky nebyly žádné.

 

 

                                              

Zapsal 28.01.2012                                                        ověřil :

MUDr. Tadeáš Maślanka                                            Miroslav Adam, aktivista oblasti č.7