Zápis ze schůze spádové oblasti č. 4 Rycnov nad Kn. - Náchod - 14.6.2012

Zápis ze schůze klubu barvářů spádové oblasti č. 4 – Rychnov n.Kn.- Náchod, konané dne 14.6.2012

V Rokytnic v Orlických horách.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Aktivista klubu pan Aleš Izák přivítal přítomné a seznámil s programem schůze.

Program schůze : 1. Projednání zápisu z jednání výboru klubu ze dne 18.5.2012

                             2. Předání vedení evidence materiálu a pokladny

                             3. Delegování na soutěž – Macek Jan

                             4. Obnovení návrhu na udělení odznaku  „Za zásluhy“,Štěpánek František

                             5. Pzb na Trutnovsku 13.10.2012

                             6. Výzva pro ostatní spádové oblasti

 

1. Aktivista pan Aleš Izák  seznámil přítomné se zápisem z jednání výboru klubu ze dne 18.5.2012 v Kolesách  a z jednání aktivistů . Ze zápisu vyplývá, že účast členů výboru  byla neusnášenischopná.

Tato schůze byla konána  před klubovou barvářskou výstavou a tudíž s ní měl každý člen výboru dlouhodobě počítat. Omluvit lze jen nemoc. Zřejmě u některých členů výboru opadla jejich aktivita. Svědčí o tom i některé kritické připomínky  a to na vedení matriky, pomalá informovanost členské základny na Internetu na stránkách  „Barvář.eu“ , kde dosud nebyly dány výsledky z klubové výstavy v Kolesách. Rovněž k rozesílání Zpravodaje byla vznesena kritika. Bývalo zvykem, že každý aktivista v minulosti obdržel několik výtisků, aby pro nové členy je měl v záloze. Také bylo kritizováno, že na schůzi aktivistů 18.5.2012 v Kolesách se neúčastnil vedoucí aktivistů , to nedělá dobrý dojem na jeho činnost  člena výboru.  V rámci úmrtí našeho předsedy pana Františka Soukupa  by asi bylo záhodno řešit činnost celého výboru  a pokud si někteří členové výboru neplní své povinnosti a neúčastní se ani výborových schůzí, aby přehodnotili další setrvání ve výboru klubu barvářů. Po těchto výtkách naše oblast doporučuje řešení této situace a to tak, že by bylo účelné svolat mimořádnou konferenci a to již v roce 2013 a spádové oblasti by měly navrhovat  do nového výboru jen členy, kteří jsou aktivní , mají chuť a zájem, ale také mají možnost si potom plnit převzaté úkoly a povinnosti.

 

2. Již na minulé schůzi naší oblasti upozornil pan František Štěpánek, že nadále nemůže  vézt evidenci , nákup a prodej potřeb pro naše členy a vézt pokladnu . Proto bylo dohodnuto a schváleno, že toto zabezpečí  naše členka paní Martina  Liebichová. Na dnešní schůzi se dostavil pan František Štěpánek a předal paní Martině Liebichové jak materiál ( obojky, barvářské řemeny) , ale i doklady  a finanční hotovost. Převzetí a předání bylo potvrzeno podpisy.

 

3.Dále byla projednávána možnost účasti na soutěžích v letošním roce . Po posouzení stávajícího stavu bylo rozhodnuto, že za naší spádovou oblast by měl tuto representaci zabezpečit pan Jan Macek, Rokytnice v O.h. 308 ,  517 61 se psem HB Bass z Plácku. Návrh bude zaslán mejlem panu Gorovi, zabezpečí Petr Jaroslav.

 

4.Již na schůzi 4.5.2012 bylo navrženo a schváleno doporučení našeho dlouholetého člena pana Františka Štěpánka na udělení „ Pamětního odznaku „. Návrh zdůvodňujeme, že jmenovaný je členem klubu barvářů od roku 1994, staral se o finance , ale i materielní potřeby našich členů ( nákup a prodej potřeb pro barváře), je zasloužilým chovatelem bavorských barvářů , chovné stanice ze Studnických Strání. Při všech akcích konaných v naší spádové oblasti  je ještě ve svých 83 letech aktivní a vždy nápomocen. Je držitelem Zlatého odznaku.  V nedávné době vydal knihu ve které zveřejňuje svou

mysliveckou činnost, ale i nutnou potřebu a použitelnost barvářů. Své příhody zveřejňuje i ve Zpravodaji.  Z těchto důvodů doporučujeme výboru klubu kladné vyřízení.

 

 

Kriteria pro udělení odznaku není  důležité  vyjmenovávat, ale celkově platí dlouhodobá aktivita, prezentace a veškerá práce pro klub a v klubu.

 

5.Dále byla projednána změna konání Pzb s tím, že žadatelé z naší oblasti se účastní konání Pzb na Trutnovsku v termínu 13.10.2012. Dle dosavadního zjištění se jedná o tyto vůdce : Krček-Rozinek-Liebichová-Lískovský a Kresba. V případě, že na Trutnovsku  bude další požadavek na Pzb, uskuteční se dle potřeby na Náchodsku v pozdějším termínu.

 

6. Výzva pro ostatní spádové oblasti. Na schůzi spádové oblasti č.4 – Náchod – Rychnov nad Kněžnou byl projednáván zápis z výboru klubu  barvářů včetně zápisu schůzky aktivistů. Obě tyto schůze se konaly před  konáním klubové výstavy barvářů v Kolesách dne 18.5.2012.  Na jednání výboru klubu byli přítomni jen  4 členové výboru a pět členů výboru se omluvilo z toho jen jeden byl nemocen. Máme za to, že za této situace se výboru dobře nepracuje. Dokladem toho je , že matrikář klubu nedodá v termínu podklady pro tisk Zpravodaje, vedoucí aktivistů klubu se nedostaví na schůzi aktivistů spádových oblastí,  kde by měl možnost přímo z aktivisty projednat další zlepšení spolupráce . V letošním roce nebylo dodáno několik Zpravodajů aktivistovi, tak jak bylo vždy obvyklé pro zásobení a získávání nových členů klubu barvářů. Smutnou událostí letošního roku bylo úmrtí našeho předsedy klubu barvářů pana Františka Soukupa. Výbor klubu čeká doplnění z řad náhradníků, ale pokud  by nadále aktivita  některých členů výboru byla minimální a ani se neúčastnili  schůzí, bylo by účelnější, aby byl vyvinut požadavek ze spádových oblastí na konání  mimořádné konference a to již v roce 2013, ale hlavně aby byli delegováni do nového výboru klubu barvářů lidé, kteří mají nejen zájem , ale i možnost se věnovat těmto funkcím a sloužit tak celé naší členské základně.

 

 

Zapsal : Petr Jaroslav                                          za spádovou oblast č.4 Rychnov n.Kn.-Náchod

                                                                            Aktivista  : Izák Aleš