Zápis ze schůzky výboru a kontrolní komise s přítomnými aktivisty a členy ČMKCHB 18.5.2012

Zápis

 

ze schůzky výboru a kontrolní komise s přítomnými aktivisty a členy ČMKCHB, která se konala v zasedací místnosti penzionu Kolesa, dne 18.5.2012 od 19,10 hodin.

 

Přítomni: dle prezence (celkem 42 účastníků z výboru, KK, aktivistů a členů ČMKCHB)

 

1. Přítomné přivítal místopředseda ČMKCHB Milan Pavlík s tím, že se jedná již o tradiční setkání konané vždy v předvečer samostatné klubové výstavy.

 

- seznámil přítomné, že zde od 13 hod proběhlo jednání výboru klubu, kterého se účastnili pouze 4 členové výboru. Zbytek členů výboru se z dnešního jednání omluvil, což nebývá a ani v minulosti nebývalo, v takové míře, zvykem. F.Kasala, který měl posuzovat i na zítřejší výstavě, onemocněl. Jednání výboru byli přítomni dva členové KK K.Plch a A.Klement.

Dále od 17 hod proběhlo přezkoušení 4 čekatelů na rozhodčí, všichni zkoušení zkoušku úspěšně zvládli.  

-  seznámil s organizaci 6.samostatné klubové výstavy spolu s bonitací. Výstava bude zahájena od 8,00 hod přejímkou psů, dnes stačí pověřenou osobou. V 9,00 hod bude slavnostní nástup účastníků. Přihlášeno je celkem 82 HB + BB, posuzovat se bude ve třech kruzích.

Kruh č.1. HB                   rozhodčí Pavlík           ved.kruhu Řezáč, zap. Řezáčová

Kruh č.2. mladí BB         rozhodčí Zuzaník        ved.kruhu Honová, zap. Blechová

Kruh č.3. BB + soutěže   rozhodčí Maślanka     ved.kruhu Gora, zap. Houšová

Bonitace BB + HB          Pavlík, Zuzaník po ukončení posuzování v kruzích

 

Katalogů k prodeji zůstává asi 70 ks za prodejní cenu 25 Kč / kus. Kruhy jsou situovány před tribunou závodiště, ze strany penzionu je zde zajištěno občerstvení. Za práci v kruzích byla výborem odsouhlasena odměna 500 Kč.

-  dále se krátce zmínil k diskutovaným návrhům změn ve ZŘ, ty byly klubem odevzdány, tedy je to již uzavřené téma a upozornil, že se jednoznačně zkouší dle současně platných ZŘ.

-  na poradách ISHV probíhají neustále diskuze, kolik je v jednotlivých členských zemích barvářů a kolik je jich skutečně pracovně vedeno. Z našich oblastí, byť jsou tyto údaje požadovány již několikrát, chybí dlouhodobě podklady. Některé oblasti toto sledují, z jiných oblastí a těch je většina, nemá k této problematice žádnou zmínku. Žádá o zaslání podkladů o počtu barvářů chovaných v jednotlivých oblastech, vedoucímu aktivistů Lebedovi.

-  informoval o diskuzi výboru k novému klubovému odznaku. Některé oblasti se zatím nevyjádřily. Předal slovo Havlíčkovi, aby doplnil informace z jednání výboru v tomto bodě.

Havlíček - bohužel se málo v oblastech pracuje se stříbrnou a zlatou stopou. K odznaku „Za zásluhy“, jeho vzniku již bylo řečeno dost, odznaky jsou nyní očíslovány, odznak č.1. byl udělen Ing. Františku Soukupovi, in memoriam. Výbor dnes navrhl a spolu s přítomnými členy KK odsouhlasil udělit, na zítřejším slavnostním nástupu, odznak č. 2. Ing. Jiřímu Bébarovi, in memoriam a odznak č. 3. Milanu Pavlíkovi (zdůvodnění bylo provedeno).

Tato informace byla přítomnými vzata na vědomí bez námitek a připomínek.

Havlíček dále seznámil přítomné, že dopisem ČMKU byly vyzvány kynologické kluby k navržení svých význačných osobností k ocenění bronzovými medailemi ČMKU. Ocenění mají být předány na slavnostním zasedání v TOP hotelu Praha 8.12.2012. Termín odevzdání byl do 15.5.2012, vzhledem ke konání schůze výboru dnes, může klub odevzdat návrhy do 21.5.2012. Výbor všemi přítomnými odsouhlasil návrh na ocenění ČMKU bronzovou medailí  Milana Pavlíka, Mojmíra Kabáta, Jana Macka a Huberta Tomáška. Informaci o rozhodnutí výboru na ČMKU odešle Havlíček, termín pondělí 21.5.2012. Návrhy z klubů nemusí být ČMKU akceptovány v plné výši navržených.

Také tato informace byla vzata přítomnými na vědomí bez připomínek a námitek.

 

2. Diskuze

 

Aleš Izák - proběhla schůzka oblasti č. 4. Na ní, mimo jiné, zazněly tyto připomínky; existence dvojích internetových stránek, ve Zpravodaji Barvář 21/2012 chybí členská základna, což je především s ohledem na starší členy velká chyba a dále chyby ve vedení matriky, kdy spousta členů, kteří řádně zaplatili, nejsou vedeni a nedostali Zpravodaj.

Pavlík - výbor se tímto vším zabýval a tyto věci řešil, jak, bude v zápisu ze schůze výboru. Sám se již diskuzí na internetových stránkách po negativních zkušenostech nezúčastňuje.

Pelc - oficiální stránky jsou jen jedny a to www.barvar.eu Internet je svobodný prostor a každý si může na něj umísťovat co chce, stránek o barvářích je tam mnoho, tak proč pořád někomu vadí, že se pokračuje ve vedení stánek www.barvar.cz, barvářům to jenom prospěje.

Maślanka - těžko budeme někomu zakazovat vedení stránek o barvářích, navíc jsou dnes ty starší stránky aktuálnější a také více čtené. Gora sem zařazuje více příspěvků a daleko rychleji. Má osobně velké výhrady k matrice, tuto považuje za dlouhodobý problém, neustále musí řešit a dohledávat členy, kteří mají dlouhodobě zaplaceno, poslední případ pan Vlček.

Gora - k matrice v letošním zpravodaji stručně jen tolik, nebyla tam proto, že ji Hubík nedodal. Těch 6 stránek, nebo kolik by to bylo, nepředstavovalo v tisku žádný problém. Na poslední schůzce výboru matrikář slíbil, že dá v termínu do 15.2.2012 vše do pořádku, 20.2.2012 byla uzávěrka pro tisk a on neměl od něj nic.

Havlíček - samozřejmě, matrika je problém, chápe naštvanost členů, když zaplatí a nic se neděje, někteří si za to však mohou i sami, když neuvedou k platbě nic bližšího, stávají se i případy, že to zaplatí např. převodem z účtu za člena někdo jiný, s odlišným jménem (provdaná dcera, firma) a tyto platby jsou pak neidentifikovatelné. Výbor se dnes matrikou zabýval, respektujme také to, že tu Hubík není přítomen, matriku dořeší výbor definitivně na příští schůzce výboru dne 27.7.2012.

J. Jeřábek - převzal po odstoupení Hennricha aktivistu oblasti č.1. Mají v oblasti hodně Němců, hlavně pro ně dělají v srpnu výcvikový den. Navrhuje zkusit spojit klubovou výstavu s více kluby dohromady, např. s klubem AJB.

Pavlík - toto jsme již zkoušeli ale nebyl zájem, navíc probíhají bonitace a každý klub ji má trochu jinak vedenou a organizovanou.

Jeřábek - má zde návrh Vl. Kumpy na klubového dodavatele krmiva pro psy. Tímto by se daly získat výhodnější ceny za různá krmiva od značkového výrobce krmiv.

Pavlík - museli bychom vědět o tom více, kdo to je, složení krmiva apod.

Plaňanský - kolik stojí krmivo normálně, jaké by bylo cenové zvýhodnění, co by z toho měl klub a také člen.

Maślanka - problém je distribuce krmiva, jeho objednávky, rozvoz krmiva po republice.

Jeřábek - jak dále s připomínkami k ZŘ. Oblast č. 1. jako celek nesouhlasí se způsobem, jakým dělal Hennrich IHB

M. Adam - znovu na schůzce oblasti zevrubně diskutovali okolo těchto IHB, jednoznačně je prokázáno, že tam byl Hennrich se střelcem sám, žádný rozhodčí tam nebyl, ani žádný zástupce OMS, přihlášku a tabulky dopisovali až následně, je to jednoznačný podvod, který navíc zkomplikuje provádění IHB u nich na Chomutovsku a o to více je zarážející, že se za ně Havlíček, jako člen výboru, přimlouval v Praze.

Havlíček - kde se měl přimlouvat v Praze, u koho, jako předsedovi ODR mi bylo od prvopočátku jasné, že tento přestupek musí prošetřit místně příslušná ODR, což se také nyní, po tři čtvrtě roku, konečně děje. Jen jsem poslouchal, jak ten z té komise jezdí za tím a kde všude se to roztahuje. Od  DR ČMMJ v Praze jsem dovezl dopis, v kterém je přesně uvedeno jak, kdo a na základě čeho šetří tyto přestupky. S Vodolánem jsme jej 2.3.2012 umístili na www.barvar.eu . Přesně dle tohoto dopisu se teď konečně děje a je iluzorní, že bych nyní volal např. na ODR Chomutov a něco, nebo někoho ovlivňoval.

Adam - za tyto IHB se musí Hennrich vyloučit z klubu pro porušení stanov. Bohužel se to sveze i na Kumpu, který Hennricha kryje.

Pavlík - požádal oblasti o zaslání nominací vůdců a psů na klubovou soutěž, která se bude konat ve dnech 6. až 9. 9.2012 a dále pak na všechny podzimní soutěže vč. MFK, Polska aj. Soutěž ISHV bude příští rok v Maďarsku. Nominace by se měly poslat výcvikáři nejpozději do 27..7.2012, kdy o nich bude rozhodovat, zde na schůzce výbor klubu, ale protože Kasala je nemocen, bude soustřeďovat nominace Gora. Připomněl sponzorování naší hlavní soutěže z jednotlivých oblastí.

Následovala rozsáhlá diskuze k nominacím vůdců a psů na soutěže. Je názorová shoda např. v tom, že nominace jen podle vykázaných dosledů je nesmysl, každý si může napsat co chce, když se pak někdo přeptá lidí z okolí, tak se v mnohých případech o ničem neví. Platí to i naopak, jsou výborní psi a jejich vůdci to nikde nezveřejňují. Zde je velmi nutná aktivní činnost výcvikáře klubu.

Hasenöhrl - požaduje dát přesná pravidla k nominacím dle dosažených výsledků na PZB, IHB s přihlédnutím ke skutečnému nasazování psa na práce. Toto by měl sledovat a vyhodnocovat výcvikář klubu, toto je jeho hlavní činnost, tak se děje např. u kopovů, kde nominace vychází v ročence.

Maślanka - souhlasí, toto je nejdůležitější práce a poslání funkce vycvikáře klubu, soustřeďovat výsledky a mít přehled, být v kontaktu s vůdci, aktivisty oblastí.

Jeřábek - při nominaci Rainiše na ISHV chyběla podpora ze strany klubu v průběhu soutěže. Kde najdeme zkušební řád na MFK a Polsko (pozn. budou v propozicích a na internetových stránkách jednotlivých  klubů).

Pavlík - bohužel pro nás, kontrolní pes po Rainišovém odstoupení práci na poraněné muflonce dokončil a byla to vítězná práce. Dále připomněl, že letošní kurz se pořádá 17.až 20.10. v Hrozňatově u Chebu.

 

3. Ekonomika hospodaření klubu

 

Havlíček stručně seznámil přítomné s hospodařením ČMKCHB. V roce 2011 hospodařil klub s výrazně plusovým výsledkem + 86 tis. Kč. K dnešnímu dni evidujeme přibližně 400 tis. Kč deponovaných na výnosových produktech ČS, a.s. s vyšší mírou úročení p.a. Na běžném účtu vedeném u ČS, a.s. je nyní 255 tis. Kč, v pokladně je 23 tis. Kč, stav zásob je přibližně 45 tis. Kč. Hospodaření klubu ke dni, vykazuje za období do 18.5. 2012, v dosavadním rozdílu mezi současnými příjmy a výdaji, výsledek zhruba - 25 tis. Kč, což je způsobeno jednorázovou úhradou tisku klubového zpravodaje vč. poštovného ve výši 43.046 Kč. Daňové přiznání ČMKCHB za rok 2011 bylo zasláno na místně příslušný FÚ Praha 1 v řádném termínu.

Havlíček upozornil na otevření stanov na nejbližší konferenci klubu a to min. ze dvou důvodů, změna sídla klubu, nynější adresa po přestěhování ČMMJ a ČMKJ se stane nefunkční a jedenkrát za rok by se měla odsouhlasit účetní závěrka členskou základnou (viz. stanovy ČMMJ, OMS).

Maślanka -  stanovy by s měly upravit každopádně, také členské povinnosti aj. Dále vysvětluje možnost označení platby za členský příspěvek pomoci čísla, protože u číselných znaků nehrozí znetvoření jména při převodu mezi bankami.

Hasenöhrl - připravuje opět ples barvářů v roce 2013, více i osobním projednáním s ním.

 

Alexa - zdůraznil pospolitost v klubu, méně se hádat a více pracovat pro klub a pejsky, chyby děláme všichni, důležité je hledat k sobě cestu

 

 

Závěrem schůze bylo dohodnuto, že zápis vypracuje Havlíček, zašle k doplnění a ověření Izákovi a Maślankovi. Námitky nebyly žádné.

 

Schůze byla ukončena ve 22,10 hod.

 

 

Zapsal:  Ing. Zdeněk Havlíček

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Aleš Izák

 

 

                                  MUDr. Tadeáš Maślanka